Comentarii pe articolul AIPC cere CNVM sa oblige grupul Rompetrol sa faca oferte de preluare


Oferta de preluare la Rompetrol Rafinare

L M la 22 Ianuarie 2009, ora 23:13
Oferta de preluare la Rompetrol Rafinare
Asociatia Investitorilor pe Piata de Capital ori nu cunoaste legislatia ori are anumite interese (acela de a genera o cretere a pretului astfel incat sa poata iesi cineva de pe aceasta actiune), sau nu o intelege. De acelasi lucru poate fi acuzat si fondul QVT (actionar minoritar in SC Rompetrol Rafinare Constanta SA)
Dupa cum se cunoaste KazMunaiGaz a achizitionat 75% din THE ROMPETROL GROUP N.V o societate care nu este listata la Bursa de Valori Bucuresti. THE ROMPETROL GROUP N.V detine din SC Rompetrol Rafinare Constanta SA 50,59% si 51,00% din SA Rompetrol Well Services SA. Daca KazMunaiGaz ar fi facut achizitii directe in cele 2 societati listate ar fi fost corect sa faca Oferta Publica de Preluare Obligatorie.
Prevederile legale invocate de A.I.P.C. si QVT se gasesc in Legea 297/2004 la Art. 203. Acest articol are urmatorul continut:

Art.203.- (1) O persoan� care, urmare a achizi�iilor sale sau ale persoanelor cu care ac�ioneaz� �n mod concertat, de�ine mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societ��i comerciale este obligat� s� lanseze o ofert� public� adresat� tuturor de�in�torilor de valori mobiliare �i av�nd ca obiect toate de�inerile acestora c�t mai cur�nd posibil, dar nu mai t�rziu de 2 luni de la momentul atingerii respectivei de�ineri.

(2) P�n� la derularea ofertei publice men�ionate la alin.(1), drepturile aferente valorilor mobiliare dep�ind pragul de 33% din drepturile de vot asupra emitentului sunt suspendate, iar respectivul ac�ionar �i persoanele cu care acesta ac�ioneaz� �n mod concertat nu mai pot achizi�iona, prin alte opera�iuni, ac�iuni ale aceluia�i emitent.

(3) Prevederile alin.(1) nu se aplic� persoanelor care, anterior intr�rii �n vigoare a prezentei legi, au dob�ndit pozi�ia de de�in�tor a peste 33% din drepturile de vot, cu respectarea prevederilor legale incidente la momentul dob�ndirii.

(4) Persoanele prev�zute la alin.(3) vor derula o ofert� public� obligatorie, �n conformitate cu prevederile alin.(1), numai dac�, ulterior intr�rii �n vigoare a prezentei legi �i majoreaz� de�inerile, astfel �nc�t s� ating� sau s� dep�easc� 50% din drepturile de vot ale respectivului emitent. P�n� la derularea ofertei publice, drepturile aferente ac�iunilor achizi�ionate care dep�esc 50% vor fi suspendate, iar respectivul ac�ionar �i persoanele cu care acesta ac�ioneaz� �n mod concertat nu mai pot achizi�iona, prin alte opera�iuni, ac�iuni ale aceluia�i emitent.

  Inapoi la articolul AIPC cere CNVM sa oblige grupul Rompetrol sa faca oferte de preluare