Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, in calitate de autoritate tutelelara, prin comisia de selectie a candidatilor in consiliile de administratie ale regiilor autonome aflate in coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca – constituita in baza Hotararii Consiliului Local nr. 408/29.08.2013, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 318/31.07.2014, precum si in baza Dispozitiei primarului municipiului Cluj-Napoca nr. 3121/2013, modificata prin Dispozitia nr. 4110/2013 si Dispozitia nr. 2556/2014, anunta organizarea, la sediul Primariei municipiului Cluj-Napoca, a procesului de selectie/evaluare a membrilor consiliului de administratie al societatii de administrare a obiectivului Sala Polivalenta din municipiul Cluj-Napoca, societate in curs de infiintare conform Hotararii Consiliului Local nr. 319/31.07.2014.

Selectia/evaluarea prealabila se organizeaza in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale hotararilor consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, aplicabile.

Posturile pentru care se face selectia/evaluarea: 7 posturi de administrator

Durata mandatului: 2 ani

Conditii generale si specifice:
Conditii generale:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand spatiului economic european si domiciliul in Romania;
b) cunoasterea limbii romane, scris si vorbit;
c) capacitatea deplina de exercitiu;
d) starea de sanatate corespunzatoare functiei pe care candideaza, atestata pe baza de documente medicale;
e) nu a fost destituit dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 5 ani;
f) nu a desfasurat activitati de politie politica, astfel cum este definita prin lege;
g) sa nu fie persoane incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru infractiunile prevazute in art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011;
h) sa nu faca parte din mai mult de 5 consilii de administratie ale unor regii autonome sau societati comerciale.
Conditii specifice:
- administratori:
a) studii superioare (cu diploma de licenta);
b) experienta in activitatea de administrarea/management a/al unor intreprinderi publice profitabile sau a/al unor societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al intreprinderii publice.
- administrator (economist):
a) studii superioare (cu diploma de licenta);
b) experienta in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar, de cel putin 5 ani.

Criterii de evaluare a candidatilor:
Interviu:
I. Cunostinte privind guvernanta corporativa;
II. Abilitati manageriale evaluate prin urmatoarele competente:
1. Capacitate de luare a deciziei;
2. Orientare catre rezultate;
3. Capacitatea de rezolvare de probleme;
4. Capacitatea de analiza si sinteza;
5. Capacitate de control;
6. Abilitati de comunicare
Bibliografie:
1. O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Selectia/evaluarea se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate al societatii. Selectia/evaluarea se va efectua in doua etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere si interviul candidatilor selectati.

Documentele necesare pentru depunerea candidaturii:
1. Curriculum vitae (model european, conform H.G. nr. 1021/2004) si scrisoare de intentie (va fi considerata oferta tehnica, potrivit O.U.G. nr. 109/2011)
2. Copie dupa actul de identitate;
3. Cazier judiciar;
4. Cazier fiscal;
5. Copii conform cu originalul dupa actele de studii;
6. Copia carnetului de munca sau, dupa caz, documente doveditoare care sa ateste experienta in domeniul administrarii/managementului;
7. Declaratie de consimtamant prin care candidatul isi exprima acordul de a se procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selectie;
8. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare.
Copiile actelor din dosarul de participare se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate de catre secretarul comisiei sau in copii legalizate.
Candidaturile si documentele solicitate prin prezentul anunt se depun pana la data de 19.08.2014, ora 14:00 la registratura Primariei municipiului Cluj-Napoca, Serviciul centrul de informare pentru cetateni (str. Motilor nr. 7), in dosar plic, unde vor primi un numar de inregistrare si data certa a depunerii.
Pe dosarul de participare se vor preciza urmatoarele: “Candidatura pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al societatii de administrare a Salii Polivalente din municipiul Cluj-Napoca”, numele si prenumele candidatului, respectiv, postul pentru care candideaza.
In data de 20.08.2014 se va realiza selectia dosarelor de candidatura. Candidatii selectati vor fi anuntati telefonic asupra datei, orei si locatiei de desfasurare a interviului.
Persoana de contact: Secretar al Comisiei de selectie – Pop Monica , telefon: 0264 596030, int. 1020.