"Capitalul social al societatii pe actiuni si al societatii in comandita pe actiuni nu poate fi mai mic de 25.000 euro, in echivalent lei, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data subscrierii", se prevede in Legea 302 pentru modificarea si completarea Legii societatilor comerciale, adoptata recent de parlament.

Societatile care intra sub incidenta acestei prevederi si al caror capital social este inferior valorii amintite au obligativitatea ca, in termen de un an de la intrarea in vigoare a legii, respectiv 30 octombrie, sa isi majoreze capitalul social la o valoare de minimum 25.000 euro, in echivalent lei, la cursul Bancii Nationale a Romaniei.

Incepand cu 30 octombrie 2006, cand expira termenul de majorare a capitalului social, Oficiul National al Registrului Comertului va solicita tribunalelor dizolvarea societatilor pe actiuni si a societatilor in comandita pe actiuni care nu si-au indeplinit obligatia de majorare a capitalului social in limita prevazuta de lege.

Persoanele interesate sa faca recurs impotriva hotararii judecatoresti de dizolvare trebuie sa actioneze in termen de 30 de zile de la efectuarea publicitatii prin afisare pe pagina de Internet a Oficiului National al Registrului Comertului. Societatea comerciala impotriva careia s-a dispus dizolvarea poate formula recurs in termen de 30 de zile de la comunicarea hotararii judecatoresti, in conditiile Codului de procedura civila.