Proiectul de act normativ, supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prevede ca angajatorul are obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare salariat, de a-l pastra in bune conditii la sediu, precum si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.

Dosarul personal al salariatului trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele documente: actele necesare angajarii, contractul individual de munca, actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca, acte de studii, certificate de calificare, precum si orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in registru.

"La solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa ii elibereze acestuia copii ale documentelor existente in dosarul personal, ale paginilor din registrul electronic care cuprind inscrierile referitoare la persoana sa si/sau un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate, astfel cum rezulta din registrul general de evidenta si din dosarul personal, in termen de 15 zile de la data solicitarii. Documentele sunt eliberate in copie certificata de reprezentantul legal al acestuia sau de persoana imputernicita de angajator pentru conformitate cu originalul", mai prevede proiectul de hotarare.

Registrul electronic si dosarele personale ale fiecarui salariat vor fi pastrate in conditii care sa asigure securitatea datelor, precum si pastrarea lor indelungata si corespunzatoare.

"Angajatorul si prestatorul raspund solidar pentru asigurarea acestor conditii, precum si pentru orice prejudiciu produs salariatului, sau oricarei alte persoane fizice sau juridice, prin incalcarea acestor obligatii", se arata in document.

Citeste si:

Proiectul de hotarare instituie si obligatia pentru misiunile diplomatice din Romania, respectiv ambasade, reprezentante, consulate generale si consulate oficiale, de a infiinta si transmite registrul la Inspectoratul Teritorial de Munca.

Inspectia Muncii asigura accesul autoritatilor si institutiilor publice la datele din registru, pe baza unor aplicatii de interogare specifice, cu asigurarea masurilor de protectie a datelor cu caracter personal. Conditiile, procedura de lucru si limitele accesului la informatii sunt stabilite de Inspectia Muncii, prin protocoale de colaborare incheiate cu autoritatile si institutiile publice solicitante.

Pentru combaterea muncii nedeclarate, materializata prin neinregistrarea contractelor individuale de munca in registru, Inspectia Muncii beneficiaza de accesul la bazele de date detinute de autoritati si institutii publice, privind evidenta populatiei, declaratii si inregistrari fiscale sau vamale, asigurari si prestatii sociale, precum si orice date si informatii utile activitatii de control.

Proiectul de Hotarare privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor este in dezbatere publica pana in 25 martie.