Opinie transmisă de TPA Legal România pentru secțiunea Experții Future Banking, un spațiu virtual de dezbatere în care poți interacționa cu specialiști din banking, FinTech și alte arii de practică. Pe mulți dintre ei îi vei putea întâlni atât online, cât și offline, la cel mai mare eveniment de FinTech și digital banking din România - Future Banking.

Concret, IMM-urile vor putea accesa credite, garantate de stat, pentru finanțarea capitalului de lucru și investiții, în funcție de tipul de întreprindere iar dobânzile aferente acestor credite vor fi subvenționate de stat cel puțin până la 31 martie 2021.

Ordonanța prevede că Ministerul Finanțelor va garanta până la 90% din valoarea următoarelor categorii de credite acordate IMM-urilor, după cum urmează:

 • unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru,, în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali, în limita a 5.000.000 lei. Pentru creditele de investiții, valoarea maximă a finanțării este de 10.000.000 lei. Pentru IMM-urile care nu au depus situații financiare la data solicitării creditului garantat, valoarea maximă a finanțării pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculată ca dublul mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balanțele lunare, sau

 • una sau mai multe garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici. Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali, în limita pragurilor prevăzute anterior. Pentru microîntreprinderi sau întreprinderile mici care nu au depus situații financiare la data solicitării creditului garantat, valoarea maximă a finanțării pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculată ca dublul mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balanțele lunare.

Pentru creditele prevăzute mai sus, Ministerul Finanțelor Publice subvenționează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții în procent de 100% din bugetul Ministerul Finanțelor Publice, în cadrul unei scheme de ajutor de stat/de minimis asociate acestui program.

Perioada de subvenționare a dobânzii este de la momentul acordării creditelor/liniilor de credit contractate după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență și poate dura până la 31 martie 2021.

In sprijinul IMM-urile vine si eliminarea obligației achitării primei de garantare, care era compusă din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanțelor Publice și comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M. (Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii).

Cine sunt beneficiarii?

Beneficiarii acestor garanții de stat sunt întreprinderile mici și mijlocii – IMM-urile.

Potrivit legii, prin întreprindere înțelegem orice formă de organizare a unei activități economice, autorizată să facă activități de producție, comerț sau prestări de servicii, în scopul obținerii de venituri, respectiv: societăți reglementate de Legea societăților (i.e. SRL, S.A. etc.), societăți cooperative, PFA-urile, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale și întreprinderile familiale, care desfășoară activități economice. De asemenea asociațiile și fundațiile, cooperativele agricole și societățile agricole care desfășoară activități economice.

Astfel încât, IMM-urile sunt definite ca fiind acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au un număr mediu anual de salariați mai mic de 250;

 • realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situații financiare aprobate. Prin active totale se înțelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans;

În funcție de numărul mediu anual de salariați și de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le dețin, IMM-urile se clasifică în următoarele categorii:

 • microîntreprinderi - au până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

 • întreprinderi mici - au între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;

 • întreprinderi mijlocii - au între 50 și 249 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

Așadar, numai IMM-urile, definite conform celor de mai sus, vor putea accesa aceste credite garantate de stat.

Care sunt criteriile de eligibilitate?

Legislația prevede o serie de criterii pe care IMM-urile trebuie să le îndeplinească pentru a se califica ca fiind eligibili, printre care și următoarele:

 • în cazul unei societăți cu răspundere limitată și a societăților pe acțiuni, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii doi ani și mai mult de un sfert din acest capital în ultimele 12 luni, așa cum reiese din ultimele două situații financiare anuale ale societății. Din această categorie fac excepție start-up-urile care nu au nicio situație financiară anuală depusă;

 • nu se află în niciuna dintre următoarele situații: procedura de insolvență, procedură de executare silită declanșată de organele fiscale și/sau alți creditori, închidere operațională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat și nu îndeplinește criteriile din legislația națională pentru a fi supus unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor;

 • nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice și/sau instituția de credit parteneră;

 • nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit;

 • împotriva IMM-ului nu s-a deschis procedura insolvenței;

 • nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central. În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, IMM-ul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul programului.

Menționăm că sumele din creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv creditul de investiții acordate pot fi utilizate numai pentru finanțarea capitalului de lucru/investițiilor, neputând fi utilizate pentru refinanțarea altor credite în derulare ale IMM-ului beneficiar.

De asemenea, nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții IMM-urile din următoarele sectoare/domenii: intermedieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție.

Care este durata finanțărilor?

Durata maximă a finanțărilor este de 120 de luni, în cazul creditelor pentru investiții, și de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Creditele/liniile de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite cu maximum 36 de luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate.

Sursa foto: pixabay.com