Show me the money!!! Dividende in avans - un vis implinit al actionarilor...

Asa cum salariatii unei societati sunt rasplatiti lunar pentru munca depusa in luna precedenta, tot asa si actionarii sau asociatii care finanteaza capitalul necesar activitatii unei firme, acestia si-au dorit dintotdeauna sa primeasca dividende atunci cand se obtine profit, si nu in anul urmator.

Mai e putin timp pana cand Legea privind repartizarea anticipata a dividendelor se va putea pune efectiv in practica, mai exact imediat dupa inchiderea rezultatelor fiscale ale trimestrului 3 al acestui an firmele vor putea distribui dividende din profitul contabil net al anului curent.

Se stie ca obiectivul oricarui actionar sau asociat atunci cand investeste bani sau bunuri intr-o societate comerciala este acela ca firma sa obtina profit, din care sa primeasca dividende, adica partea din profitul societatii care revine fiecarui actionar/ asociat in raport cu numarul actiunilor sau partilor sociale pe care le detine.

In urma publicarii in Monitorul oficial a Legii nr.163 privind modificarea Legii contabilitatii si a Legii societatilor comerciale, dorinta actionarilor de a retrage de mai multe ori pe an bani din casieria firmei pe care o finanteaza, a devenit realitate.

Aceasta lege le da posibilitatea firmelor sa distribuie dividende trimestrial, ci nu doar o data pe an, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale – asa cum era pana la adoptarea legii. Sub forma de dividende, actionarii pot scoate bani din casierie de mai multe ori, dar in limita profitului net contabil realizat in trimestrul respectiv.

Citeste si:
Un semestru de criză coronavirus pe bursă. Ce acțiuni au rezistat...
Un semestru de criză...

De retinut ca repartizarea profitului pentru dividende in cursul anului se face pe baza situatiilor financiare interimare aprobate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor, iar sumele aferente repartizarilor interimare de dividende se inregistreaza in contabilitate si se reflecta in situatiile financiare interimare drept creante fata de actionari, respectiv asociati.

Regularizarea sumelor repartizate in cursul exercitiului financiar trebuie sa aiba loc dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.

Foarte important!!! Dividendele repartizate si platite in plus in cursul anului se restituie in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale. Obligatia de restituire intervine pentru persoanele care au incasat dividende trimestrial, iar conducerea societatii are sarcina de a urmari recuperarea acestor sume si de a dispune masurile care se impun in acest scop.

Asadar, oportunitati de fructificat pentru contribuabilii care repartizeaza dividende in anul 2018, intrucat incepand cu luna octombrie acestea se pot plati si in avans, adica in fiecare trimestru in care au realizat profit, ci nu doar o data pe an. De asemenea, se mentine cota de 5% a impozitului care trebuie retinut la sursa.

Citeste si:
Prima alimentara de stat se deschide luni in Bucuresti
Casa de Comert Agroalimentar...

Distribuirea dividendelor in conditiile Legii 163/2018

Dividendele se distribuie asociatilor/actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

Conform legii, repartizarea trimestriala a profitului catre actionari se poate face in cursul exercitiului financiar, in limita profitului contabil net realizat trimestrial plus eventualele profituri reportate si sume atrase din rezerve disponibile in acest scop, din care se scad pierderile reportate si sumele repartizate la rezerve, regularizarea diferentelor rezultate din distribuirea anticipata urmand sa se faca prin situatiile financiare anuale.

Prin Legea 163/2018 a fost instituita o noua obligatie in sarcina persoanelor juridice care opteaza pentru repartizarea trimestriala de dividende si anume aceea privind obligatia de a intocmi situatii financiare interimare.

Situatiile financiare interimare intocmite sunt supuse auditului, in situatia in care persoanele care le intocmesc au obligatia de auditare statutara a situatiilor financiare anuale sau opteaza pentru auditarea acestora, potrivit legii. De asemenea, situatiile financiare interimare sunt supuse verificarii de catre cenzori in cazul in care situatiile financiare anuale fac obiectul verificarii de catre cenzori.

Citeste si:
Mai leadership-uim și noi?
Mai leadership-uim și noi?

Toate prevederile legale prezentate mai sus din Legea 163/2018 modifica Legea contabilitatii nr 82/1991, dar au fost necesare modificari si in Legea societatilor comerciale nr 31/1990 sub aspectul repartizarii dividendelor. Principala modificare a acestei legi consta in repartizarea trimestriala in mod optional a dividendelor. In cazul in care asociatii sau actionarii datoreaza restituiri de dividende in urma regularizarii operate in situatiile financiare anuale, acestea se achita societatii in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale. In caz contrar, asociatii sau actionarii datoreaza, dupa acest termen, dobanda penalizatoare calculata conform art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatiile financiare aferente exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare.

Ce se intampla daca nu se mai pot recupera dividendele platite in avans? Vor intra firme in faliment din cauza distribuirii de dividende din profituri contabile trimestriale in timp ce la sfarsitul anului societatea inregistreaza pierdere?

Cu siguranta ca vor exista si astfel de cazuri, motiv pentru care recomand prudenta in ceea ce priveste distribuirea in avans a dividendelor, repartizare care sa tina cont si de o analiza in perspectiva a profitului contabil care se va inregistra la sfarsitul anului.

De retinut este faptul ca dividendele platite contrar Legii societatilor comerciale se restituie, daca societatea dovedeste ca asociatii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, in imprejurarile existente, trebuia sa o cunoasca.

Situatiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administratie, respectiv raportul directoratului si cel al consiliului de supraveghere, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende si situatia privind dividendele distribuite partial in cursul anului fiscal se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, de la data convocarii adunarii generale.

Important!!!! Constituie infractiune fapta de a incasa si de a plati dividende din beneficii fictive ori care nu puteau fi distribuite, in lipsa situatiilor financiare interimare sau a situatiilor financiare anuale sau contrar celor rezultate din acestea.

Asadar, o lege demult asteptata de patroni, prin care acestia au posibilitatea sa culeaga roadele capitalului investit in firme, de mai multe ori pe an.

Pentru contabili va fi insa o munca suplimentara de efectuat in legatura cu repartizarea in cursul exercitiului financiar a dividendelor, intrucat vor fi obligati sa intocmeasca situatii financiare trimestriale, sa le supuna auditarii in cazul in care exista aceasta obligatie pentru situatiile financiare anuale, sa efectueze inregistrarile contabile cu ocazia repartizarilor trimestriale drept creante fata de actionari, respectiv asociati. In plus, trebuie sa existe o evidenta contabila cat mai exacta si corecta cu privire la profitul contabil realizat in trimestrul respectiv, astfel incat sa se acorde legal dividendele catre actionari. In acest fel se evita situatiile neplacute prin care acestia sa fie obligati la restituirea sumelor incasate necuvenit, nemaivorbind de faptul ca reprezinta infractiune fapta de a distribui dividende din profituri fictive.

In ce limita se pot plati dividende in numerar

In ceea ce priveste suma maxima care poate fi platita in numerar reprezentand dividende catre asociati/actionari, Legea nr. 70/2015 privind intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar, prevede ca operatiunile de plati in numerar catre persoane fizice, reprezentand contravaloarea unor dividende, se efectueaza cu incadrarea in plafonul zilnic de 10.000 lei catre o persoana. Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre o persoana, pentru tranzactiile mai mari de 10.000 lei.

Asadar, nu se pot distribui in numerar dividende catre asociati mai mari de 10.000 lei catre o persoana si nu sunt permise nici platile fragmentate in numerar catre o persoana.

Modificarile aduse in Codul fiscal de O.U.G nr. 18/2018 cu privire la contributia de sanatate aferenta veniturilor din investitii sub forma de dividende

Prin OUG 18/2018 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative s-au stabilit urmatoarele modificari in ceea ce priveste contributia de asigurari de sanatate datorata de persoanele fizice care obtin venituri din dividende:

Datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate persoanele fizice care realizeaza venituri din una sau mai multe surse si/sau categorii mentionate mai jos, daca estimeaza pentru anul curent venituri a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere al declaratiei unice.
Asemenea venituri sunt urmatoarele:

 • venituri din activitati independente;
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuale;
 • venituri din asocierea cu o persoana juridica;
 • venituri din cedarea folosintei bunurilor;
 • venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura;
 • venituri din investitii;
 • venituri din alte surse.

Asadar, veniturile din dividende, fiind venituri din investitii, sunt incluse in categoria celor pentru care se datoreaza contributie de sanatate daca un contribuabil persoana fizica estimeaza ca va obtine in anul curent sume nete peste plafonul de 12 salarii minime brute sau daca estimeaza venituri din dividende sub plafon, dar cumulat cu celelalte venituri mentionate mai sus va depasi plafonul respectiv.

De retinut ca in cazul veniturilor din dividende se iau in calcul sumele incasate efectiv de actionari/asociati, ci nu veniturile brute repartizate acestora.

Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta echivalentul a 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice.

Contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza de contribuabili prin aplicarea cotei de contributie de 10% asupra bazei anuale de calcul (12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice).

Persoanele fizice care realizeaza venituri din cele prevazute mai sus, cu exceptia celor pentru care platitorii de venituri stabilesc si declara contributia, depun declaratia unica pana la data de 15 martie inclusiv a anului pentru care se datoreaza contributia.

In situatia in care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, mai mic decat nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, iar venitul net anual cumulat realizat este cel putin egal cu nivelul a 12 salarii minime pe tara, in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, acestea datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la nivelul a 12 salarii minime pe tara si au obligatia depunerii declaratiei unice pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor. Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate este pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui pentru care se datoreaza contributia.

Persoanele fizice pot efectua plati reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate datorata, oricand pana la implinirea termenului de plata si pot beneficia de bonificatii – 5% pentru depunerea prin mijloace electronice a declaratiei unice si 5% pentru plata integrala a CASS pana la 15 decembrie 2018.

Reglementari contabile pentru repartizarea anticipata a dividendelor

Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice s-a publicat in data de 27 august un proiect de ordin pentru completarea unor reglementari contabile in domeniul repartizarii trimestriale a dividendelor.

Modelele situatiilor financiare anuale intocmite de operatorii economici sunt prevazute de reglementarile contabile aplicabile, respectiv Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, sau Standardele Internationale de Raportare Financiara.

Referitor la repartizarile interimare de dividende, sumele aferente acestora se inregistreaza in contabilitate si se reflecta in situatiile financiare interimare drept creante fata de actionari, respectiv asociati.

Aspecte propuse a se reglementa:

• Referitor la situatiile financiare interimare, acestea urmeaza sa se intocmeasca utilizand politicile contabile aplicate de entitate la data intocmirii acestora.

Se propune ca situatiile financiare interimare sa fie formate din:

 • bilant/situatia pozitiei financiare;
 • contul de profit si pierdere/situatia rezultatului global;
 • politicile contabile semnificative.

Bilantul/situatia pozitiei financiare si contul de profit si pierdere/situatia rezultatului global au aceeasi structura cu cea aplicabila acestor componente ale situatiilor financiare anuale intocmite conform reglementarilor contabile. Veniturile si cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la inceputul exercitiului financiar pana la finele trimestrului pentru care entitatea a optat sa repartizeze dividende.

In vederea intocmirii situatiilor financiare interimare se procedeaza la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

Situatiile financiare interimare se intocmesc in limba romana si in moneda nationala si sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand:

 • numele si prenumele persoanei care le-a intocmit, inscrise in clar;
 • calitatea acesteia (director economic, contabil-sef sau alta persoana desemnata prin decizie scrisa de administrator, persoana autorizata potrivit legii, membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania);
 • numarul de inregistrare in organismul profesional, daca este cazul.

Prin proiectul de ordin se propune ca situatiile financiare interimare sa se depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de catre adunarea generala a actionarilor/asociatilor.

Referitor la contabilizarea dividendelor repartizate in cursul exercitiului financiar, se propune ca suma corespunzatoare acestora sa fie recunoscuta printr-un cont distinct, respectiv contul 463 „Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului financiar” (A)

Articol contabil repartizare dividende trimestriale:

Dividendele repartizate in avans se regularizeaza pe seama dividendelor distribuite pe baza situatiilor financiare anuale aprobate potrivit legii.

Concluzie

Distribuirea anticipata de dividende, pe parcursul anului fiscal, este o masura legislativa reparatorie care va aduce beneficii atat pentru stat cat si pentru actionari/asociati:

 • statul va castiga prin faptul ca va incasa impozitul pe dividende mai rapid, trimestrial in cursul exercitiului financiar curent, ci nu in anul fiscal urmator;
 • asociatul/actionarul va culege roadele capitalului investit pe parcursul anului in care firma obtine profit, nemaifiind nevoit sa astepte pana la definitivarea exercitiului financiar si intrunirea AGA in anul urmator.

Sunt si multe opinii impotriva repartizarii anticipate a dividendelor, bazate pe ideea ca actionarii, in goana lor dupa dividende in functie de nevoile financiare de moment, vor crea presiuni asupra administratorilor si contabililor pentru a organiza contabilitatea astfel incat trimestrul respectiv sa se incheie cu profit, desi realitatea economica si contabila este alta. Aceasta situatie va genera pierderi financiare greu de recuperat, va duce in timp la erodarea capitalului investit, uneori chiar la falimentul firmei.

Sursa foto: Shutterstock.com

Te-ar putea interesa și:


Mai multe articole din secțiunea Money »Citește și
Termene.ro: Viteza de recuperare a creantelor a ajuns la 85 de zile
Setari Cookie-uri