Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice a lansat in dezbatere publica proiectul Statutului elevului, care reglementeaza drepturile si obligatiile elevilor inmatriculati in institutiile de invatamant de stat, particular sau confesional, potrivit News.ro.

Potrivit documentului, elevii au obligatia sa frecventeze toate orele de curs si sa se pregateasca la fiecare disciplina de studiu, sa respecte regulamentele si deciziile unitatii de invatamant, sa respecte curatenia, linistea si ordinea in spatiul scolar, sa foloseasca manualele scolare primite gratuit si sa le restituie in stare buna, la sfarsitul anului scolar, sa pastreze integritatea si buna functionare a bazei material. In cazul in care un elev produce prejudicii bazei material, acesta va suporta contravaloarea, in urma constatarii culpei individuale, si nu colective.

Prin noul Statut, le este interzis elevilor sa foloseasca telefoanele mobile in timpul orelor de curs, al examenelor si al concursurilor. Exceptie fac doar situatiile in care, cu acordul cadrului didactic, telefoanele mobile sunt folosite in procesul educativ sau in situatii de urgenta.

Elevilor le este interzis sa lanseze anunturi false catre serviciile de urgenta, sa aiba comportamente jignitoare, de intimidare si de discriminare, sa manifeste violenta in limbaj si in comportament fata de colegi si fata de personalul unitatii de invatamant, sa foloseasca limbaj trivial sau invective in perimetrul scolar.

In timpul programului scolar, elevii nu pot parasi perimetrul scolii si le este interzis sa provoace, sa instige si sa participe la acte de violenta in unitatea de invatamant si in afara ei. De asemenea, elevilor le este interzis sa distruga documentele scolare, precum cataloage, foi matricole si orice alte documente din aceasta categorie sau sa deterioreze bunurile din patrimoniul unitatii de invatamant, sa introduca si sa difuzeze in scoala materiale care, prin continutul lor, atenteaza la independenta, suveranitatea, unitatea si integritatea nationala, care cultiva violenta, intoleranta sau care lezeaza imaginea publica.

Documentul mai prevede ca sunt interzise blocarea cailor de acces in spatiile de invatamant, detinerea sau consumul in scoala de droguri, bauturi alcoolice sau alte substante interzise, tigari, substante etnobotanice, participarea la jocuri de noroc, introducerea si folosirea oricarui tip de arme, de produse pirotehnice, munitie, petarde, pocnitori, spray-uri lacrimogene sau paralizante. Elevii nu pot aduce in scoala materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic.

Elevii care incalca aceste reguli pot fi sanctionati doar daca faptele s-au petrecut in scoala. Sanctiunile care pot fi aplicate elevilor sunt: observatie individuala; mustrare scrisa; retragerea temporara sau definitiva a bursei de merit, a bursei sociale “Bani de liceu”, a bursei profesionale; mutarea disciplinara la o clasa paralela din aceeasi unitate de invatamant; preavizul de exmatriculare si exmatricularea.

Toate sanctiunile aplicate se comunica individual, in scris, atat elevilor cat si parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali, pentru elevii minori. Sanctiunea se aplica din momentul comunicarii acesteia sau ulterior, in functie de fiecare caz in parte.

Mustrarea elevilor in fata colectivului clasei sau al scolii este interzisa in orice context, la fel si orice forma de agresiune fizica. Unitatea de invatamant preuniversitar sau cadrele didactice nu pot sa aplice sanctiuni colective. Orice elev poate fi sanctionat numai pentru propria culpa.

Observatia individuala consta in atentionarea elevului cu privire la incalcarea regulamentelor in vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Masura trebuie insotita de consilierea elevului, care sa urmareasca remedierea comportamentului. Sanctiunea se aplica de catre profesorul diriginte, invatatorul, institutorul, profesorul pentru invatamantul primar sau de catre directorul unitatii de invatamant.

Mustrarea scrisa consta in atentionarea elevului, in scris, de catre profesorul pentru invatamantul primar sau profesorul diriginte, cu mentionarea faptelor care au determinat sanctiunea. Sanctiunea este propusa consiliului clasei de catre cadrul didactic la ora caruia s-au petrecut faptele susceptibile de sanctiune, spre validare. Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese -verbale al consiliului clasei si intr-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de catre invatatorul, institutorul, profesorul pentru invatamantul primar sau profesorul diriginte, la sfarsitul semestrului.

Documentul continand mustrarea scrisa va fi inmanat elevului sau parintelui ori tutorelui, pentru elevii minori, personal sau, in situatia in care acest lucru nu este posibil, prin posta, cu confirmare de primire. Sanctiunea se inregistreaza in catalogul clasei, precizandu-se numarul documentului si poate fi insotita de scaderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, in invatamantul primar.

Retragerea temporara sau definitiva a bursei se aplica de catre director, la propunerea consiliului clasei, aprobata prin hotararea consiliului profesoral. Sanctiunea este insotita de scaderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, in invatamantul primar, aprobata de consiliul profesoral al unitatii de invatamant.

Citeste si:

Mutarea disciplinara la o clasa paralela, in aceeasi unitate de invatamant, se consemneaza intr-un document care se inmaneaza de catre invatator, institutor, profesorul pentru invatamantul primar, profesorul diriginte, director, sub semnatura, parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal al elevului minor si elevului, daca acesta are capacitate de exercitiu. Sanctiunea se consemneaza in catalogul clasei si in registrul matricol, putand fi insotita de scaderea notei la purtare, validata in consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

Preavizul de exmatriculare se intocmeste de catre profesorul diriginte, pentru elevii care absenteaza nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singura disciplina sau modul, cumulate pe un an scolar, se semneaza de catre acesta si de director. Acesta se inmaneaza elevului si, sub semnatura, parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal. Sanctiunea se consemneaza in registrul de evidenta a elevilor si in catalogul clasei si se mentioneaza in raportul consiliului clasei la sfarsit de semestru sau de an scolar, putand fi insotita de scaderea notei la purtare, care se valideaza in consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

Exmatricularea consta in eliminarea elevului din unitatea de invatamant preuniversitar in care acesta a fost inscris, pana la sfarsitul anului scolar. Exmatricularea poate fi: cu drept de reinscriere in anul scolar urmator, in aceeasi unitate de invatamant si in acelasi an de studiu; fara drept de reinscriere in aceeasi unitate de invatamant; exmatriculare din toate unitatile de invatamant, fara drept de reinscriere, pentru o perioada de timp. Elevii exmatriculati din unitatile de invatamant liceal si postliceal din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, pentru motive imputabile, se pot transfera, in anul scolar urmator, intr-o alta unitate de invatamant.

Exmatricularea cu drept de reinscriere in anul scolar urmator in aceeasi unitate de invatamant si in acelasi an de studiu se aplica elevilor din ciclul superior al liceului si din invatamantul postliceal, pentru abateri grave prevazute de Statututul elevului sau de Regulamentul de organizare si functionare al unitatii de invatamant, ori apreciate ca atare de catre consiliul profesoral al unitatii de invatamant. Sanctiunea se aplica si pentru un numar de cel putin 40 de absente nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel putin 30% din totalul orelor la o singura disciplina de studiu sau modul, cumulate pe un an scolar. Daca abaterea consta in absente nemotivate, sanctiunea exmatricularii se poate aplica numai daca, anterior, a fost aplicata sanctiunea preavizului de exmatriculare. Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, in catalogul clasei, in registrul de evidenta a elevilor si in registrul matricol. Sanctiunea se comunica de catre directorul unitatii de invatamant, in scris elevului si sub semnatura, parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal. Sanctiunea, insotita de scaderea notei la purtare, se valideaza in consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

Exmatricularea fara drept de reinscriere in aceeasi unitate de invatamant se aplica elevilor din ciclul superior al liceului si din invatamantul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de catre consiliul profesoral. Sanctiunea, insotita de scaderea notei la purtare, se valideaza in consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei si se consemneaza in registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, in catalogul clasei, in registrul de evidenta a elevilor si in registrul matricol. Sanctiunea se comunica de catre directorul unitatii de invatamant, in scris elevului si sub semnatura, parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal.

Exmatricularea din toate unitatile de invatamant, fara drept de reinscriere pentru o perioada de 3-5 ani, se aplica elevilor din ciclul superior al liceului si din invatamantul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de catre consiliul profesoral. Sanctiunea se aplica prin ordin al ministrului Educatiei, prin care se stabileste si durata pentru care se aplica aceasta sanctiune. In acest sens, directorul unitatii de invatamant transmite Ministerului Educatiei propunerea motivata a consiliului profesoral privind aplicarea acestei sanctiuni, impreuna cu documente sau orice alte probe din care sa rezulte abaterile deosebit de grave savarsite de elevul propus spre sanctionare. Sanctiunea se consemneaza in registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, in catalogul clasei si in registrul matricol si se comunica de catre Ministerul Educatiei, in scris, elevului si, sub semnatura, parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal.

Dupa opt saptamani sau la incheierea semestrului ori a anului scolar, consiliul se reintruneste. Daca elevul caruia i s-a aplicat o sanctiune da dovada de un comportament fara abateri pe o perioada de cel putin opt saptamani de scoala, pana la incheierea semestrului sau a anului scolar, prevederea privind scaderea notei la purtare, asociata sanctiunii, se anuleaza. Anularea prevederii referitoare la scaderea notei la purtare se aproba de autoritatea care a aplicat sanctiunea.

Pentru toti elevii din invatamantul preuniversitar, la fiecare 10 absente nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din numarul de ore pe semestru la o disciplina sau modul, va fi scazuta nota la purtare cu cate un punct.

Elevii care au deteriorate sau sustras bunuri din scoala sunt obligati sa acopere toate cheltuielile pentru lucrarile de reparatii sau, dupa caz, sa restituie bunurile ori sa suporte toate cheltuielile pentru inlocuirea acestora. In cazul distrugerii sau deteriorarii manualelor scolare primite gratuit, elevii inlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzator disciplinei, anului de studiu si tipului de manual deteriorat. In caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi sanctionati cu scaderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor scolare.

Elevii sanctionati sau parintii acestora pot face contestatie la Consiliul de Administratie al unitatii de invatamant preuniversitar, in termen de cinci zile de la aplicarea sanctiunii. Contestatia se solutioneaza in 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unitatii de invatamant. Hotararea Consiliului de Administratie nu este definitiva si poate fi atacata ulterior la instanta de contencios administrativ din circumscriptia unitatii de invatamant sau a domiciliului petentului.

Exmatricularea din toate unitatile de invatamant poate fi contestata, in scris, la Ministerul Educatiei in termen de cinci zile lucratoare de la comunicarea sanctiunii.

Noul Statut al elevului va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

Sursa foto: Monkey Business Images/Shutterstock.com