S.C. Cluj Innovation Park S.A. anunta organizarea evaluarii/selectiei candidatilor pentru functiile de Director General, Director Comercial, Director Economic si de Director Tehnic in cadrul S.C. Cluj Innovation Park S.A., in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

CONDITII GENERALE SI SPECIFICE:
I.1 Conditii generale:

 • cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • cunoasterea limbii romane;
 • cunoasterea cel putin a unei limbi straine de larga circulatie;
 • stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de documente medicale valabile;
 • capacitate deplina de exercitiu;
 • persoanele candidate sa nu fie incapabile, potrivit legii, ori sa nu fi fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru infractiunile prevazute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.

I.2 Conditii specifice:
A. Pentru postul de Director General:

 • studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalenta;
 • experienta relevanta, in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori a unor societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al societatii, inclusiv a unor societati comerciale din sectorul privat.

B. Pentru postul de Director Comercial:

 • studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalenta;
 • minim 8 ani activitate in domeniul comercial, din care minim 5 ani experienta manageriala in cadrul unor societati comerciale, regii autonome sau institutii publice.

C. Pentru postul de Director Economic:

 • studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
 • minim 8 ani activitate in domeniul contabilitate sau financiar din care minim 5 ani experienta manageriala in cadrul unor societati comerciale, regii autonome sau institutii publice.

D. Pentru postul de Director Tehnic:

 • studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalenta;
 • experienta relevanta in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori a unor societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv a unor societati comerciale din sectorul privat.

II. Criterii de evaluare si selectie a candidatilor:

 • experienta in managementul unor intreprinderi publice/regii autonome/societati comerciale;
 • capacitate de analiza si sinteza, creativitate si spirit de initiativa;
 • abilitati de comunicare;
 • orientare catre rezultate;
 • capacitate de luare a deciziei si asumarea raspunderii ;
 • capacitate de organizare si de coordonare.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII:

 • Opis;
 • Scrisoare de intentie;
 • CV in format Europass;
 • Cazier judiciar;
 • Cazier fiscal;
 • Copie act identitate;
 • Copii conforme cu originalul dupa acte de studii;
 • Documente doveditoare a experientei manageriale / copie carte de munca;
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate.
 • Declaratie de consimtamant prin care candidatul isi exprima acordul de a se procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selectie;
 • Proiect al unui plan de management strategic al societatii (maximum 2 pagini) care va fi sustinut in cadrul interviului.

Selectia si evaluarea candidatilor se va efectua in doua etape succesive, dupa cum urmeaza:
1. evaluarea eligibitatii dosarelor si a ofertei manageriale;
2. sustinerea interviurilor de catre candidatii selectati.

Nota finala a candidatilor se obtine prin media aritmetica dintre nota obtinuta la evaluarea dosarului si cea obtinuta la interviu, nota minima de promovare pentru fiecare dintre etapele prevazute fiind 7. Se vor prezenta la urmatoarea proba numai candidatii care au fost declarati admisi la proba precedenta.
Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate al S.C. Cluj Innovation Park S.A.

Candidaturile:
Candidaturile si documentele solicitate se vor depune pana la data de 09.06.2014, ora 12:00, la Registratura Primariei mun. Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 7, Cluj-Napoca.Candidatii vor primi un numar de inregistrare si data depunerii candidaturii.
Dosarul pentru candidatura va avea mentionat: “Candidatura pentru functia de Director General / Director Comercial / Director economic / Director Tehnic al S.C. Cluj Innovation Park S.A., dupa caz, precum si numele.
Rezultatul selectiei dosarelor se va publica in data de 10.06.2014 la afisierul primariei si pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro.
Candidatii declarati admisi la etapa de selectie a dosarelor vor fi evaluati in cadrul unui interviu care se va desfasura la sediul Primariei din str. Motilor nr. 1-3, Cluj-Napoca, in data de 11.06.2014.

Setari Cookie-uri