(P) Anunț privind inițierea procedurii de retragere a acționarilor minoritari ai MAT S.A. Craiova

la prețul de 5,02 Ron/acțiune

în condițiile art. 42 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 80 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piață

APROBAT PRIN DECIZIA ASF NR. 360 din data de 18.03.2021

Emitent

MAT S.A. Craiova

Intermediar

VOLTINVEST S.A. Craiova

Inițiator

AUTOCORA SRL Alexandria

Visa de aprobare aplicată pe Anuntul aferent inițierii Procedurii de retragere nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. cu privire la tranzacțiile realizate ca urmare a Procedurii de retragere. Decizia de aprobare certifìcă numai regularitatea anunțului aferent inițierii Procedurii de retragere, în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

1. IDENTIFICAREA EMITENTULUI

Acest Anunț se referă la inițierea Procedurii de retragere a acționarilor minoritari și retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de către MAT S.A., o societate pe acțiuni înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Mun. Craiova, Bdul Decebal, Nr.111, Jud. Dolj, înregistratã la Oficiul Registrului Comerțului Dolj sub nr. J16/26/1991, având Cod Unic de Înregistrare 2315722 („Emitentul”). Obiectul principal de activitate al Emitentului este “Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere”. Acțiunile Emitentului sunt admise la tranzacționare la BVB, piața SMT, categorie AeRO Standard, cod ISIN ROMTCRACNOR3, cu simbolul de piață „MTCR”. Datele de contact ale Emitentului sunt următoarele: adresa: Mun. Craiova, Bdul Decebal, Nr.111, Jud. Dolj, tel.: 0251-439.234; fax: 0251-439.293, 435.421; e-mail: office@matcraiova.ro.

Capitalul social subscris și vărsat al Emitentului, în valoare totală de 19.687.282,50 RON, este împărțit în 7.874.913 acțiuni ordinare, nominative, emise sub formă dematerializată, fiecare acțiune având o valoare nominală de 2,50 RON și conferind drepturi egale deținătorilor acestora.

Potrivit informațiilor furnizate de către Depozitarul Central, structura acționariatului Emitentului este următoarea:

Nr.

Crt.

Denumire/Nume deținător

Nr. acțiuni deținute

Procent dețineri (%)

1

AUTOCORA SRL Alexandria

7.440.730

94,4865%

2

Persoane fizice

434.022

5,5115%

3

Persoane juridice

161

0,0020%

TOTAL

7.874.913

100%

Notă: Printre acționarii persoane fizice ai MAT S.A., se numără și domnul Dinu Dănel – administrator unic al AUTOCORA SRL, cu o deținere de 65.116 acțiuni MTCR, reprezentând 0,8269% din capitalul Emitentului.

2. IDENTIFICAREA INIȚIATORULUI PROCEDURII DE RETRAGERE

Procedura de retragere a acționarilor minoritari și de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de către Emitent are loc în condițiile art. 42 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piață și art. 80 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiunile de piață.

Procedura de retragere are ca obiect un numär de 369.067 Acțiuni, reprezentând 4,6867% din capitalul social al Emitentului.

Procedura de retragere este inițiată de către acționarul majoritar al Emitentului, AUTOCORA SRL, o societate pe acțiuni înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul în mun. Alexandria, Str. Dr. Stanca, Bl.M3, Sc.A parter, Jud. Teleorman, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Teleorman, sub nr. J34/205/1997, Cod Unic de Înregistrare 9443052, având un capital social de 120.000 lei, împărțit în 12.000 părți sociale cu valoarea nominală unitară de 10 lei, deținute integral de asociatul/administratorul unic Dinu Dănel.

Întrucât AUTOCORA SRL deține 7.440.730 acțiuni emise de MAT S.A., iar administratorul său unic, domnul Dinu Dănel, este proprietarul a 65.116 acțiuni ale Emitentului, împreună dețin 7.505.846 acțiuni ale MAT S.A., reprezentând 95,3134% din capitalul social.

În cele ce urmează vom denumi SC AUTOCORA SRL - „Inițiatorul Procedurii de retragere”.

De menționat că Inițiatorul Procedurii de Retragere a derulat in perioada 28.12.2020 – 12.01.2021 o Ofertă Publică de Cumpărare adresată tuturor acționarilor Emitentului și pentru toate deținerile acestora, şi anume un număr de 378.122 Acțiuni, reprezentând 4,8016% din capitalul social, aprobata prin Decizia ASF nr. 1485/16.12.2020 (denumită în continuare „Oferta Publică”). În cadrul Ofertei Publice, Inițiatorul Procedurii de Retragere a achiziționat 9.055 din acțiunile ce au făcut obiectul Ofertei Publice. În cadrul Ofertei Publice, prețul de achiziție per acțiune a fost de 5 RON.

3. PREȚUL CARE AR URMA SĂ FIE PLĂTIT ACȚIONARILOR MINORITARI

Prețul ce urmează a fi plătit acționarilor minoritari este de 5,02 RON/acțiune.

Acest preț a fost stabilit ținându-se cont de prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, de un evaluator autorizat, conform legii, potrivit standardelor internaționale de evaluare, dar și de opțiunea Inițiatorului Procedurii de retragere exprimată printr-o Declarație privind prețul la care se va realiza retragerea acționarilor, așa cum prevede art. 80 alin. (1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Responsabilitatea în ceea ce privește declararea și plata sumelor aferente impozitului pe câștigul de capital realizat de acționarii minoritari care au transferat acțiunile deținute în cadrul Procedurii de retragere este în sarcina acestora.

4. INFORMAȚII PRIVIND IDENTITATEA EVALUATORULUI INDEPENDENT ŞI METODA UTILIZATĂ DE ACESTA ÎN FUNDAMENTAREA PREȚULUI

Evaluatorul autorizat care a întocmit raportul de evaluare este ELF EXPERT SRL, societate cu răspundere limitată, înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Bucuresti, Sector 4, Str. Ienăchiță Văcărescu, nr.38 parter, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București, având Cod Unic de Înregistrare 13130754 („Evaluatorul”). Evaluatorul a fost selectat dintre evaluatorii independenți înregistrați la ASF (având numărul de înregistrare PJR16EVPJ/400009) şi îndeplineşte cerințele prevăzute la art. 73 din Regulamentul 5/2018.

În vederea determinării prețului, Evaluatorul a folosit abordările prevăzute în Standardele de evaluare în vigoare, respectiv: Abordarea prin piață, Abordarea prin venit – pe baza previziunilor realizate în urma analizei diagnostic – și, Abordarea pe bază de active.

1. Abordarea prin piață – Potrivit Evaluatorului, „compară societatea de evaluat cu alte societăți similare, cu participații la întreprinderi și cu acțiuni care au fost tranzacționate pe piața liberă...

Sursele de informații uzuale în aplicarea acestei abordări sunt piețele financiare unde sunt tranzacționate acțiunile societății, acțiunile societăților similare precum și piața achizițiilor de întreprinderi.

Baza de informații trebuie să fie rezonabilă, să asigure elemente de comparație, în cantități suficiente, cu posibilitatea verificării informațiilor.

În cadrul prezentei evaluări, se constată lipsa de informații privind tranzacțiile anterioare cu societăți comparabile. De asemenea, nu se cunosc informații despre tranzacțiile cu acțiuni emise de societăți comparabile...

În ceea ce privește tranzacțiile cu acțiuni ale societății (MAT S.A.), în ultimul an au fost înregistrate un număr de 210 tranzații cu 137.899 acțiuni (1,86% din total). Întrucât procentul de 1,86% ... este nerelevant”, concluzia Evaluatorului a fost că „prețul mediu de tranzaționare de 3,55 lei/acțiune nu reprezintă o indicație privind valoarea de piață a acțiunilor societății.”

2. Evaluarea bazată pe abordarea prin active permite, în opinia Evaluatorului, „estimarea valorii unei întreprinderi și/sau participații la capitalul unei întreprinderi, utilizând metode bazate pe valoarea de piață a activelor individuale ale întreprinderii respective, minus datoriile acesteia.

Plecând de la bilanțul contabil întocmit pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice din data evaluării, activele și datoriile societății sunt prezentate la valoarea de piață, rezultând un activ corectat.

Abordarea prin active … se aplică de regulă în cazul întreprinderilor în stadiu incipient sau recent înființate, ale căror profituri sau fluxuri de numerar nu pot fi determinate în mod credibil.

SC MAT S.A Craiova este o societate care desfășoară activitatea în baza principiului continuității, are un istoric al fluxurilor financiare și nu există nicio decizie a acționarilor de reducere semnificativă sau de întrerupere a activității.

În aceste condiții nu se justifică aplicarea abordării pe bază de active (prin cost)”.

3. În ceea ce privește evaluarea bazată pe abordarea prin venit, „se estimează valoarea unei societăți, a unei participații sau a unei acțiuni prin calcularea valorii actualizate a beneficiilor anticipate. Fiind o metodă de randament și având în vedere particularitățile aplicării, argumentele care susțin utilizarea acestei metode sunt în primul rând capacitatea societății de a genera fluxuri de numerar în perioadele următoare, într-un orizont de timp previzibil, în condiții de exploatare normală și în al doilea rând, respectarea principiului continuității activității, potrivit concluziilor desprinse din analiza diagnostic...”

În aceste condiții, dintre abordările de evaluare menționate mai sus potrivit standardelor internaționale de evaluare, Evaluatorul a stabilit că aplicarea metodei de evaluare „Actualizarea fluxurilor nete de numerar” corespunzătoare Abordării prin venit, pe baza previziunilor realizate de Societate și în urma analizei diagnostic, reflectă cel mai bine valoarea acțiunilor Emitentului. Prețul stabilit în urma utilizării acestei metode este de 3,87 lei/acțiune.

Raportul de evaluare în baza căruia a fost stabilit prețul ce urmeazã să fie plătit acționarilor minoritari în cadrul Procedurii de retragere este disponibil pentru consultare de către acționarii minoritari (i) pe suport hârtie, la sediul social al Inițiatorului Procedurii de retragere, situat în Alexandria, Str. Dr. Stanca, Bl.M3, Sc.A parter, Jud. Teleorman, la sediul social al Emitentului, situat în Craiova, Bdul Decebal, Nr.111, Jud. Dolj, și la sediul social al Intermediarului, situat în Craiova, Str. Tufănele, nr.1, Jud. Dolj, de luni până vineri, in interiorul intervalului orar 9-17 și (ii) în format electronic, pe site-ul web al Emitentului (www.matcraiova.ro), Inițiatorului Procedurii de retragere (www.autocora.ro), precum și pe site-u1 web al Intermediarului (www.voltinvest.ro).

5. DENUMIREA INTERMEDIARULUI PRIN CARE SE REALIZEAZĂ PROCEDURA DE RETRAGERE

Intermediarul desemnat în vederea desfășurării Procedurii de retragere este VOLTINVEST S.A., societate de servicii de investiții financiare înregistrată în Registrul Comerțului Dolj sub nr. J16/1082/1995, CUI 7678850, cu sediul social în Craiova, Str. Tufănele, nr.1, Jud. Dolj.

6. PERIOADA ȘI LOCUL UNDE VOR PUTEA FI DEPUSE ACȚIUNILE

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018, acționarii minoritari sunt obligați să vândă acțiunile deținute către acționarul majoritar care a inițiat Procedura de retragere.

Pentru aceasta, Anunțul privind inițirea Procedurii de retragere va fi publicat pe website-ul ASF și în două ziare financiare de circulație națională, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării.

Acționarii minoritari ale căror dețineri sunt înregistrate în conturile individuale deschise în sistemul Depozitarului Central pot informa Intermediarul, în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la data publicării acestui Anunț, respectiv în perioada 22.03.2021-02.04.2021 (până la ora 17:00, ora României), asupra modalității alese pentru plata acțiunilor, respectiv:

  1. mandat poștal cu confirmare de primire; sau
  2. transfer bancar în contul indicat de acționar.

Notificarea privind modalitatea aleasă pentru plata acțiunilor va fi semnată olograf, va fi însoțită de documentele corespunzătoare (conform precizărilor de mai jos) și va fi transmisă de către acționarii minoritari Intermediarului:

  1. prin scrisoare recomandată la sediul Intermediarului, din Craiova, Str. Tufănele, nr.1, Jud. Dolj, cu mențiunea pe plic „Notificare MAT”; sau
  2. prin e-mail, la adresa voltinvest@voltinvest.ro; sau
  3. prin fax, la numărul 0251.419.342.

În vederea încasării prețului pentru acțiunile transferate în cadrul Procedurii de retragere, Notificarea transmisă Intermediarului trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

  1. Persoane fizice (rezidente sau nerezidente):

- copia cărții de identitate, paşaport sau a altui document care indică codul numeric personal al acționarului MAT S.A.;

- precizarea adresei complete — dacă se doreşte transmiterea mandatului poștal la o alta adresă decât cea din documentul de identitate sau dacă din documentul de identitate nu reiese adresa;

- în cazul persoanelor fără capacitate de exercițiu — copia actului de identitate al acționarului MAT S.A, însoțită de copia cărții de identitate, paşaport, sau a altui document care indică codul numeric personal al tutorelui/curatorului precum și copia documentului prin care s-a instituit tutela/curatela;

- în cazul persoanelor cu capacitate de exercițiu restrânsă - acordul reprezentantului legal pentru efectuarea plății, însoțit de actul de identitate al acestuia, precum și al acționarului MAT S.A;

și

- în cazul transferului bancar — extras de cont bancar deschis pe numele acționarului, vizat de banca la care acesta are deschis contul, numărul de cont (IBAN) în care acționarul minoritar doreşte să fie transferate sumele cuvenite, denumirea și datele de identificare ale băncii.

B. Persoane fizice (rezidente sau nerezidente)

- o copie a certificatului de înregistrare /numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului sau altă instituție echivalentă / cod fiscal (copie) sau orice document doveditor conform legislației aplicabile unei entități nerezidente, supralegalizat/apostilat, daca este cazul, însoțit de traducere legalizată în limba română;

- Actul Constitutiv/Contractul de societate și Statutul;

- Certificat Constatator – eliberat de Oficiul Registrului Comerțului la o dată cu cel mult 30 zile anterioară datei subscrierii – care să ateste informațiile care țin de identitatea clientului;

- act de identitate – bulentin/carte de identitate/ pașaport al reprezentantului legal;

- documente care să ateste că persoana care semnează notificarea este legal împuternicită (ex:împuternicire autentificată notarial) – dacă persoana respectivă nu este reprezentantul legal;

- extras de cont bancar deschis pe numele beneficiarului vizat de banca la care acesta are deschis contul din care să rezulte numele acționarului, numărul de cont (IBAN) în care acționarul minoritar dorește să fie transferate sumele cuvenite, denumirea și datele de identificare ale băncii.

În anumite cazuri (de exemplu acționari care folosesc serviciile unei bănci custode, acționari nerezidenți, etc), Intermediarul poate solicita suplimentarea documentației necesare pentru efectuarea plăților, după caz.

7. MODALITĂȚILE ȘI TERMENUL DE PLATĂ A ACȚIUNILOR

Plata acțiunilor înregistrate în conturile administrate de Participanții la sistemul Depozitarului Central și transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor plătite către Inițiatorul Procedurii de retragere se efectuează prin intermediul Depozitarului Central și al Participanților la sistemul său, în ziua lucrătoare următoare furnizării listei acționariatului Emitentului, emisă de către Depozitarul Central în conformitate cu art. 80 alin. (11) din Regulamentul nr. 5/2018. Responsabilitatea efectuării plăților către acționarii îndreptățiți revine Participanților care administrează conturile în care sunt înregistrați acționarii, conform contractelor încheiate cu Depozitarul Central.

Acționarii ale căror dețineri sunt înregistrate în conturile individuale administrate de Depozitarul Central, potrivit prevederilor art. 80 alin. (12) din Regulamentul nr.5/2018, pot comunica Intermediarului SSIF VOLTINVEST S.A. în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării Anunțului privind inițierea Procedurii de retragere, modalitatea aleasă pentru realizarea plății acțiunilor pe care le dețin; Intermediarul va face plățile către acționarii minoritari ai Emitentului conform opțiunii respectivilor acționari (prin transfer bancar sau prin mandat poștal cu confirmare de primire), în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la expirarea termenului de notificare menționat mai sus.

În cazul în care acționarii minoritari nu vor transmite Intermediarului Notificarea privind modalitatea aleasă pentru plata prețului acțiunilor, plata va fi efectuată prin mandat poștal cu confirmare de primire, la adresa respectivilor acționari, astfel cum este înregistrată în lista acționariatului Emitentului, emisă de către Depozitarul Central în conformitate cu art. 80 alin. (10) din Regulamentul nr. 5/2018. În cazurile particulare în care sumele transmise prin mandate postale sunt returnate, acestea vor fi virate in contul special deschis de Inițiatorul Procedurii de Retragere in favoarea actionarilor minoritari, descris la punctul 8.

8. INFORMAȚII PRIVIND CONTUL CE VA FI DESCHIS DE INIȚIATORUL PROCEDURII DE RETRAGERE ÎN FAVOAREA ACȚIONARILOR CARE NU AU ÎNCASAT CONTRAVALOAREA ACȚIUNILOR CONFORM PUNCTULUI 7

În situația în care sumele plătite acționarilor minoritari vor fi returnate Intermediarului și/sau sumele cuvenite nu au putut fi plătite prin mandat poștal sau transfer bancar, Intermediarul le va depune în contul bancar special deschis la de către Inițiatorul Procedurii de retragere, AUTOCORA SRL, în favoarea acționarilor minoritari care nu au încasat contravaloarea acțiunilor deținute.

Numele băncii și numărul contului, vor fi comunicate acționarilor minoritari după aprobarea Anunțului privind inițierea Procedurii de retragere, prin aceleași modalități de publicare în care a fost publicat și Anunțul.

În vederea încasării contravalorii acțiunilor din contul sus-menționat, acționarul minoritar trebuie să se prezinte la orice unitate teritorială a bancii, conform programului de lucru, prezentând documentele/informațiile solicitate de bancă.

Costurile reprezentând comisioanele bancare, precum și alte costuri aferente administrării contului sus- menționat vor fi suportate de către Inițiatorul Procedurii de retragere. Contul sus-menționat nu este purtător de dobândă.

9. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE

Acțiunile MTCR vor fi suspendate de la tranzacționare începând cu a treia zi de la data publicării prezentului Anunț.

Dovada realizării plăților către acționarii îndreptățiți și a constituirii contului menționat la punctul 8 va fi transmisă Depozitarului Central în vederea efectuării transferului de proprietate asupra acțiunilor plătite, către acționarul care își exercită dreptul conform art. 42 alin. (1) din Legea nr. 42/2017, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la expirarea termenului de efectuare a plăților către acționarii îndreptățiți, de către Intermediar.

Transferul dreptului de proprietate va fi efectuat în termen de 4 (patru) zile lucrătoare de la primirea documentelor menționate mai sus.

Emitentul va fi retras de la tranzacționare ca urmare a fina1izării Procedurii de retragere a acționarilor.

Despre autor
Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate.
Setari Cookie-uri