Obiectul principal de activitate al Emitentului il reprezinta: “Activitati auxiliare pentru productia vegetala (servicii pentru agricultura)” – Cod CAEN 0161.
Structura actionariatului S.C. AGROMEC SCORNICESTI S.A. se prezinta astfel:
• S.C. COMPANIA TELI S.R.L., persoana juridica romana, detine 8.156.943 actiuni (95,2954%);
• Alti actionari persoane fizice detin 402.351 actiuni (4,7006%);
• Alti actionari persoane juridice detin 349 actiuni (0,0041%).

Emitentul este listat la Bursa de Valori Bucuresti, sectiunea RASDAQ, categoria III-R, piata principala XMBS, avand simbolul AHNL si ISIN ROAHNLACNOR3, actiunile fiind dematerializate; registrul actionarilor S.C. AGROMEC SCORNICESTI S.A. este administrat de catre Depozitarul Central.
Date despre actionarul majoritar

S.C. COMPANIA TELI S.R.L. (“Ofertantul”) este persoana juridica romana cu sediul social in Pitesti, str. Gavana III, bloc A13, sc. A, ap. 9, jud. Arges, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Arges sub nr. J03/706/1994, CUI 5843927. Capitalul Social al S.C. COMPANIA TELI S.R.L. este de 5.400 lei, integral varsat. Acesta este impartit in 54 de parti sociale,fiecare cu o valoare de 100 lei. Partile sociale sunt detinute in totalitate de TRASCA CONSTANTIN, acesta avand calitatea de asociat unic si de administrator.
TRASCA CONSTANTIN, in calitate de reprezentant al Ofertantului, se identifica cu C.I. seria AS, nr. 109307, cu domiciliul in Pitesti, str. Ionescu Gh. Gion, bl. A13, sc. A, et. 2, ap. 9, jud. Arges.

Pretul care urmeaza a fi platit actionarilor

Pretul oferit este de 0,2 lei/actiune.
Procedura de retragere a actionarilor din cadrul S.C. Agromec Scornicesti S.A. vizeaza un numar de 402.700 actiuni, reprezentand 4,7046% din capitalul social al emitentului.
Pretul care urmeaza a fi platit actionarilor a fost stabilit in conformitate cu prevederile art. 74 alin. (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, in baza raportului de evaluare intocmit conform prevederilor legale de un evaluator independent.

Informatii privind identitatea evaluatorului independent si metoda utilizata de acesta in
fundamentarea pretului

Evaluatorul independent desemnat este S.C. DARIAN DRS S.A., str. Nicolae Cristea, nr. 25, Cluj Napoca. Raportul a fost intocmit in luna noiembrie 2012, pe baza situatiilor financiare la data de 31.08.2012.
Pretul pe actiune a fost calculat in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare si stabilit in baza urmatoarelor metode de evaluare:
1. Abordarea prin venit (metoda DCF) – 0,2 lei/actiune
2. Abordarea prin comparatii de piata – 0,21 lei/actiune
3. Abordarea prin cost (metoda ANC) – 0,2 lei/actiune
Opinia evaluatorului privind valoarea justa a unei actiuni S.C. Agromec Scornicesti S.A. este de 0,2 lei/actiune.

Perioada si locul unde vor putea fi depuse actiunile

Actionarii existenti sunt obligati sa vanda actiunile detinute catre actionarul majoritar care isi exercita dreptul precizat la art. 206 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si pot comunica intermediarului modalitatea aleasa pentru realizarea platii actiunilor ce le detin (mandate postale cu confirmare de primire sau transfer bancar), in termen de maximum 12 zile lucratoare de la data publicarii prezentului anunt. Anuntul este adus la cunostinta publicului prin intermediul site-ului operatorului de piata Bursa de Valori Bucuresti, in buletinul C.N.V.M., pe website-ul C.N.V.M. si in doua ziare financiare de circulatie nationala.
Comunicarea modalitatii de plata de catre actionari se face fie prin scrisoare recomandata transmisa la adresa: Splaiul Unirii nr. 16, et. 8, cam. 803, sector 4, Bucuresti, fie prin fax transmis la nr. 021/3873457, pana cel tarziu in ultima zi a termenului de 12 zile lucratoare de la data publicarii anuntului, la ora 17:00. Cererea de plata va fi insotita de o copie dupa actul de identitate si, in cazul in care s-a optat pentru plata prin transfer bancar, si de o copie dupa extrasul de cont bancar semnat si stampilat de banca emitenta.

Modalitatile si termenul de plata al actiunilor

Plata actiunilor catre actionarii existenti se va face prin modalitatea comunicata de actionar. In cazul in care o asemenea comunicare nu este facuta catre intermediar, acesta efectueaza plata actiunilor prin mandat postal cu confirmare de primire la adresa actionarului mentionata in structura consolidata a actionariatului emitentului. Costurile aferente platilor efectuate vor fi suportate de catre actionarul majoritar. Actionarul majoritar si intermediarul nu raspund pentru impozitul aferent castigului de capital.
Transmiterea mandatelor postale cu confirmare de primire, respectiv transferul bancar, se va face de catre intermediar in termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului de 12 zile de la data publicarii prezentului anunt. In situatia in care sumele platite actionarilor sunt returnate intermediarului, acesta le depune intr-un cont deschis de S.C. COMPANIA TELI S.R.L. in favoarea actionarilor care nu au incasat contravaloarea actiunilor.

Denumirea intermediarului prin care se realizeaza retragerea actionarilor

Intermediarul care realizeaza procedura de retragere a actionarilor S.C. AGROMEC SCORNICESTI S.A. este S.S.I.F. BROKER S.A. Sucursala Bucuresti, cu sediul in Splaiul Unirii, nr. 16, et. 8, cam. 803, sector 4, Bucuresti, tel. 021/3873456, fax 0213873457, CUI 26666194, J40/2856/2010.

Informatii privind contul ce va fi deschis de actionarul majoritar in favoarea actionarilor care nu vor incasa contravaloarea actiunilor

In situatia in care sumele platite actionarilor sunt returnate intermediarului, acesta le va depune intr-un cont deschis de actionarul majoritar, la o banca autorizata de BNR, in favoarea actionarilor care nu au incasat contravaloarea actiunilor.
Actionarii interesati pot afla informatii privind contul ce va fi deschis de actionarul majoritar in favoarea actionarilor care nu au incasat contravaloarea actiunilor, de la intermediar, actionarul majoritar sau emitent. Contul deschis de actionarul majoritar la OTP Bank, Sucursala Pitesti pentru operatiunea de retragere a actionarilor este RO75OTPV270000080341RO06. Informatiile cu privire la documentele necesare pentru a intra in posesia sumelor cuvenite vor fi publicate pe website-ul bancii, www.otpbank.ro Contul nu este purtator de dobanda.
Dovada realizarii platilor catre actionarii indreptatiti si a constituirii contului deschis de actionarul majoritar in favoarea actionarilor care nu vor incasa contravaloarea actiunilor este transmisa Depozitarului Central in vederea efectuarii transferului de proprietate asupra actiunilor platite, catre actionarul care isi exercita dreptul precizat la art.206 din Legea nr.297/2004 in termen de maximum trei zile lucratoare de la expirarea termenului pentru efectuarea platilor. Transferul dreptului de proprietate este efectuat in maximum patru zile lucratoare de la primirea documentelor mentionate mai sus, de catre Depozitarul Central. In conformitate cu prevederile Deciziei C.N.V.M. nr. 561/2009, costurile reprezentand comisioane bancare precum si alte costuri aferente administrarii contului vor fi suportate de catre actionarul majoritar S.C. COMPANIA TELI S.R.L..


VIZA DE APROBARE APLICATA ANUNTULUI PRIVIND RETRAGEREA ACTIONARILOR IN CONFORMITATE CU ART. 206 DIN LEGEA NR. 297/2004 NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE APRECIERE A C.N.V.M. CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACTIILE DE INCHEIAT PRIN ACCEPTAREA ANUNTULUI DE RETRAGERE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICA NUMAI REGULARITATEA ANUNTULUI DE RETRAGERE IN PRIVINTA EXIGENTELOR LEGII SI ALE NORMELOR ADOPTATE IN APLICAREA ACESTEIA