Guvernul Romaniei a aprobat astazi normele metodologice care ar urma sa stimuleze infiintarea de noi IMM-uri, prin acordarea de sprijin financiar in cadrul programului “Start-Up Nation”, conform unui anunt facut pe site-ul AIPPIMM.ro.

Astfel, “scopul prezentei hotarari il reprezinta instituirea unei scheme de ajutor de minimis, denumita in continuare schema, avand ca obiectiv incurajarea si stimularea spiritului antreprenorial al cetatenilor in scopul implicarii acestora in structuri economice private.

Pentru a beneficia de ajutorul de minimis acordat prin ministerul pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat, beneficiarul trebuie sa se inregistreze in aplicatia online disponibila pe site-ul www.aippimm.ro.

Inscrierea on-line se desfasoara in sesiuni de 30 zile calendaristice, pana la epuizarea bugetului alocat programului. Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie sa se inregistreze cu user si parola. In vederea inscrierii in cadrul programului, intreprinderea va completa si va transmite planul de afaceri incepand cu ora 10,00 a primei zile de inscriere, timp de 30 zile calendaristice de la demararea inscrierii in program, pana la ora 20,00 a ultimei zile de inscriere, cu posibilitatea de prelungire a sesiunii sau deschidere a unei noi sesiuni de inscriere pana la epuizarea bugetului alocat programului. Solicitantii care nu au acces la un computer beneficiaza pentru inscrierea on-line de asistenta gratuita din partea O.T.I.M.M.C. din raza teritoriala a intreprinderii. Intreprinderile pot beneficia de finantare in cadrul programului o singura data;

Retail jobs

Finantarea planurilor de afaceri se face in ordinea punctajului obtinut, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finantare fiind de 60 de puncte din maximum 100 de puncte posibile.

Prezenta hotarare reglementeaza modul de acordare a ajutorului de minimis intreprinderilor mici si mijlocii infiintate de catre persoanele fizice care intentioneaza sa desfasoare activitate economica, prin intermediul unei societati care indeplineste conditiile prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii, in cadrul Programului “Start-up Nation - Romania”.

   ART. 2
  (1)Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat si Oficiile Teritoriale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie vor implementa prezenta schema de minimis .
(2) Finantarea in perioada 2017-2020 a programului pentru acordarea de ajutoare de minimis, pentru un numar maxim anual de 10.000 de beneficiari, se asigura din bugetul aprobat anual al entitatii publice cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii. Sursa finantarii va fi din fonduri de la bugetul statului si din fonduri europene.

Citeste si:
...

Ce IMM-uri NU sunt eligibile pentru programul Romania Start-up Nation

Nu sunt eligibile pentru a fi selectate in cadrul programului I.M.M.-urile care desfasoara activitati din sectorul/domeniul:
a) intermedieri financiare si asigurari:
1. 641 — Intermediere monetara;
2. 642 — Activitati ale holdingurilor;
3. 643 — Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare;
4. 649 — Alte activitati de intermedieri financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii;
5. 651 — Activitati de asigurari;
6. 652 — Activitati de reasigurare;
7. 653 — Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale);
8. 661 — Activitati auxiliare intermedierilor financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si fonduri de pensii;
9. 662 — Activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii;
10. 663 — Activitati de administrare a fondurilor;
b) tranzactii imobiliare:
1. 681 — Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
2. 682 — Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
3. 683 — Activitati imobiliare pe baza de comision sau contract;
c) 920 — Activitati de jocuri de noroc si pariuri;
d) productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope:
1. 110 — Fabricarea bauturilor (cu exceptia clasei 1107 — Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate);
2. 1200 — Fabricarea produselor din tutun;
3. 2540 — Fabricarea armamentului si munitiei;
4. 2051 — Fabricarea explozivilor;
5. 4635 — Comert cu ridicata al produselor din tutun;
6. 4639 — Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun;
7. 4725 — Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate;
8. 4726 — Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializat;
e) excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 si 108 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013, respectiv:

- activitati de pescuit si acvacultura, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000;
- activitati legate de productia primara a produselor agricole, asa cum sunt enumerate in Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeana, cu exceptia produselor obtinute din pescuit si acvacultura prevazute in Regulamentul (CE) nr. 104/2000 ;
- activitati de prelucrare si comercializare a produselor agricole, asa cum sunt enumerate in Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeana, in urmatoarele cazuri:

a) cand valoarea ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor de acest tip achizitionate de la producatorii primari sau introduse pe piata de operatorii economici respectivi;

b) cand ajutorul este conditionat de a fi partial sau integral transferat producatorilor primari;

Prin „prelucrarea produselor agricole” se intelege orice operatiune efectuata asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu exceptia activitatilor desfasurate in exploatatiile agricole, necesare in vederea pregatirii unui produs de origine animala sau vegetala pentru prima vanzare.
Prin „comercializarea produselor agricole” se intelege detinerea sau expunerea unui produs agricol in vederea vanzarii, a punerii in vanzare, a livrarii sau a oricarei alte forme de introducere pe piata, cu exceptia primei vanzari de catre un producator primar catre revanzatori sau prelucratori si a oricarei alte activitati de pregatire a produsului pentru aceasta prima vanzare; o vanzare efectuata de catre un producator primar catre consumatori finali este considerata comercializare in cazul in care se desfasoara in localuri distincte, rezervate acestei activitati
- activitati legate de export
si anume, ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, de infiintarea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
- ajutoarele conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate;
- agentilor economici care activeaza in sectorul carbonifer, asa cum este definit in Regulamentul CE nr. 1407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria carbunelui;
- ajutoarele pentru achizitionarea vehiculelor de transport rutier de marfa acordat agentilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfa in contul tertilor sau contra cost.
In cazul in care o intreprindere isi desfasoara activitatea atat intr-unul din sectoarele exceptate, cat si in unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse in domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplica ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.
Pentru a beneficia de prevederile schemei de minimis, intreprinderea in cauza trebuie sa se asigure, prin mijloace corespunzatoare, precum separarea activitatilor sau o distinctie intre costuri, ca activitatile desfasurate in sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiaza de ajutoare de minimis acordate in conformitate cu prezenta schema.

(3) In cazul in care o intreprindere isi desfasoara activitatea atat in sectoarele neeligibile, cat si in sectoarele care intra in domeniul de aplicare al prezentei scheme, aceasta poate primi ajutor de stat pentru aceste ultime sectoare sau activitati, cu conditia ca intreprinderea sa se asigure, prin mijloace corespunzatoare, precum separarea activitatilor sau o distinctie intre costuri, ca activitatile desfasurate in sectoarele excluse nu beneficiaza de ajutoarele acordate in conformitate cu prezenta schema.

Citeste si:
Surse Digi24: Pensiile și salariile ar putea crește de la 1...
Surse Digi24: Pensiile și...

Ce beneficiari SUNT eligibili pentru sprijinul de minimis

Beneficiari eligibili

Notiunea de “intreprindere unica” include toate intreprinderile intre care exista cel putin una dintre relatiile urmatoare:

(a) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei alte intreprinderi;
(b) o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;
(c) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei intreprinderi in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
(d) o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si care controleaza singura, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor intreprinderii respective.
Intreprinderile care intretin, cu una sau mai multe intreprinderi, relatiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate intreprinderi unice.

Citeste si:
Antreprenor: Nu mai cred în afacerile individuale, viitorul...
Antreprenor român: Nu mai...

Pot beneficia de finantare de la bugetul statului in cadrul Programului societatile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) care indeplinesc cumulativ, la data completarii planului de afaceri online, urmatoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt inregistrati conform Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei sau in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri;

b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 si ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicata in Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au pana la 249 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro sau detin active totale de pana la 43 milioane euro, echivalent in lei).

c) este considerata intreprindere autonoma, legata, partenera sau intreprindere unica;

d) au capital social integral privat;

e) nu au beneficiat de alocatii financiare nerambursabile in cadrul programului in anii anteriori si nu au asociati sau actionari care detin sau au detinut calitatea de asociati/actionari in cadrul altor societati beneficiare de alocatii financiare nerambursabile in cadrul programului in anii anteriori. Asociatii sau actionarii care detin mai multe societati nu pot aplica in cadrul prezentului program decat cu o singura societate.

f) sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului, au sediul social/punct de lucru si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;

g) codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul Programului si autorizat a fi desfasurat la momentul decontului, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) sunt infiintate de catre persoane fizice dupa intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta nr. 10/2017;

i) nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru; Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.

j) nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o intreprindere unica, asa cum este aceasta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost. Plafoanele se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
In cazul in care valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi, cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate cu prevederile prezentei scheme, depaseste plafoanele de minimis mentionate la litera j), intreprinderea solicitanta nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fractie din ajutor care nu depaseste aceste plafoane.

Citeste si:
Cum sa iti construiesti un magazin online, de la A la Z (Partea I)
Cum sa iti construiesti un...

In cazul fuziunilor sau al achizitiilor, atunci cand se stabileste daca un nou ajutor de minimis acordat unei intreprinderi noi sau intreprinderii care face achizitia depaseste plafonul relevant, se iau in considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor intreprinderilor care fuzioneaza. Ajutoarele de minimis acordate legal inainte de fuziune sau achizitie raman legal acordate.

In cazul in care o intreprindere se imparte in doua sau mai multe intreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate inainte de separare se aloca intreprinderii care a beneficiat de acestea, si anume, in principiu, intreprinderii care preia activitatile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. In cazul in care o astfel de alocare nu este posibila, ajutoarele de minimis se aloca proportional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor intreprinderi la data la care separarea produce efecte.

Citeste si:
Statul va acorda bani românilor care se întorc în țară și deschid o...
Statul va acorda bani...

Ajutorul de minimis acordat prin prezenta masura poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei, in limita plafonului stabilit in regulamentul respectiv.

Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate in conformitate cu alte regulamente de minimis in limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost) echivalent in lei.

Pentru fuziunile si/sau a achizitiile ce modifica statutul controlului, in cazul depasirii plafoanelor valorice prevazute de art. 12 din Legea concurentei nr. 21/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurentei, punerea in aplicare a tranzactiei de natura concentrarii economice fiind posibila doar dupa obtinerea unei decizii de autorizare din partea autoritatii de concurenta. Aspectul poate viza si tranzactiile de divizare mentionate mai sus, in cazul in care activele si/sau intreprinderea cu functionare deplina rezultate, depasesc pragurile valorice prevazute de Legea concurentei.

Ajutoarele de minimis nu se cumuleaza cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleasi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeasi masura de finantare prin capital de risc daca un astfel de cumul ar depasi intensitatea sau valoarea maxima relevanta a ajutorului stabilita pentru conditiile specifice ale fiecarui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptata de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acorda pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate in temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

k) nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;

l) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu penalitati aferente.

(3)Pot beneficia de finantare din fonduri europene in cadrul Programului societatile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) care indeplinesc cumulativ, la data completarii planului de afaceri online, criteriile de eligibilitate de la alin. (2), precum si urmatorul criteriu de eligibilitate:

a) au sediul social si punctele de lucru in mediul urban si in regiuni mai putin dezvoltate, mai putin regiunea Bucuresti Ilfov si maxim 1 an de la infiintare la momentul inscrierii in program.

   Cheltuieli eligibile

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile fara TVA aferente achizitionarii de corporale si/sau necorporale:

a) Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, conform pct 2.1 si 2.2 din Hotararea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;

b) Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;

c) Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, exceptand vehiculele de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor sau contra cost. In cazul in care intreprinderea beneficiara de ajutor de minimis, pe langa activitatea eligibila pentru care solicita ajutor in cadrul schemei de minimis, desfasoara si activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achizitionarea de mijloace de transport marfa, decat daca se asigura, prin separarea activitatilor sau o districtie clara intre costuri, ca activitatea exclusa din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiaza de ajutoare de minimis;

d) Echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video,etc.). Nu se pot achizitiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decat numarul total de angajati dupa implementarea planului de afaceri, cu exceptia activitatilor care necesita acest lucru (Ex: Internet café, instruire in domeniul calculatoarelor, etc.);

e) Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile si modificarile ulterioare;

f) Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;

g) Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de desfasurare a activitatii de comert, productie sau servicii;

h) Cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert (cladiri, hale de productie, spatii amenajate pentru activitati de prestari servicii, productie si comert, inclusiv din elemente prefabricate). Spatiile pentru care se acorda chirie nu trebuie sa aiba destinatie locativa. Decontarea se face intr-o singura transa pentru valoarea chiriei aferente de la momentul semnarii contractului pina la momentul depunerii cererii de plata;

i) Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, in limita maxima a 10000 lei;

j) Achizitionarea de active necorporale referitoare la software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;

k) Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societatii aplicante, curs organizat de catre un organism autorizat recunoscut de educatie antreprenoriala in limita a maxim 4500 lei. Furnizorii de servicii de instruire eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizeaza instruirea in domeniul respectiv;

l) Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului (nu mai mult de 8000 lei) - aceasta activitate poate fi efectuata inainte de semnarea Contractului de finantare). Furnizorii de servicii de consultanta eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta autorizate, avand ca activitate autorizata a fi desfasurata una dintre activitatile incluse in cod CAEN clasa 70, precum si Camere de Comert si Industrie.

Activele corporale si/sau necorporale trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa fie exploatate exclusiv de intreprinderea beneficiara de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor planului de afaceri pentru care s-a solicitat finantarea;

b) sa fie incluse in activele intreprinderii beneficiare de ajutor de stat si sa ramana asociate planului de afaceri pentru care s-a acordat finantarea pe o perioada de minimum 3 ani incepand cu anul urmator acordarii ajutorului;

c) sa fie achizitionate in conditii de piata, de la terti care nu au legaturi cu cumparatorul;

d) Site-ul se realizeaza in limba romana si trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de plata;

e) Sursa regenerabila de energie este definita conform Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Pentru a fi considerate cheltuieli eligibile, costurile aferente chiriei si activelor necorporale amortizabile asociate planului de afaceri, precum licente, software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare nu pot depasi 40% din costurile totale eligibile aferente planului de afaceri.

(4) Nu se acorda ajutor financiar pentru activele achizitionate in sistem de leasing, second hand si cele care au constituit obiectul unei subventionari/finantari nerambursabile din alte surse.

(5) Solicitantii pot beneficia de finantarea nerambursabila obtinuta in cadrul Programului “Start-up Nation - Romania” o singura data.

(5)^1 Societatile care au beneficiat sau beneficiaza de finantare nerambursabila in cadrul Programului Operational Capital Uman (cererile de propuneri de proiecte nr.18, 19, 20, 89) nu vor fi eligibile in cadrul prezentului Program.

(6)Echipamentele si utilajele achizitionate in cadrul programului trebuie sa fie noi si pentru acestea nu se aplica amortizarea accelerata prevazuta de Legea nr. 207/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(7)Beneficiarii ajutorului de minimis. au obligatia de a raporta efectele participarii la program catre O.T.I.M.M.C. pentru o perioada de 3 ani, incepand cu anul urmator acordarii ajutorului.

  Etapele implementarii programului
  
Inregistrarea pentru obtinerea ajutorului de minimis se realizeaza prin parcurgerea urmatoarelor etape:

   a) pentru a beneficia de ajutorul de minimis acordat prin ministerul pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat, beneficiarul trebuie sa se inregistreze in aplicatia online disponibila pe site-ul www.aippimm.ro;

b) data la care este activa inregistrarea online se comunica pe site-ul entitatii publice cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii cu cel putin 5 zile inainte de data inceperii procesului de inregistrare propriu-zis;

   c) inscrierea on-line se desfasoara in sesiuni de 30 zile calendaristice, pana la epuizarea bugetului alocat programului. Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie sa se inregistreze cu user si parola. In vederea inscrierii in cadrul programului, intreprinderea va completa si va transmite planul de afaceri incepand cu ora 10,00 a primei zile de inscriere, timp de 30 zile calendaristice de la demararea inscrierii in program, pana la ora 20,00 a ultimei zile de inscriere, cu posibilitatea de prelungire a sesiunii sau deschidere a unei noi sesiuni de inscriere pana la epuizarea bugetului alocat programului. Solicitantii care nu au acces la un computer beneficiaza pentru inscrierea on-line de asistenta gratuita din partea O.T.I.M.M.C. din raza teritoriala a intreprinderii. Intreprinderile pot beneficia de finantare in cadrul programului o singura data;

   d) fiecare intreprindere trebuie sa completeze online planul de afaceri, al carui model este disponibil pe site-ul entitatii publice cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii: www.aippimm.ro;

e) aplicatia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuarii inregistrarii planului de afaceri, punctajul obtinut, precum si numarul de inregistrare;

   f) planul de afaceri corect si integral completat va putea fi transmis si inregistrat online o singura data in cadrul aplicatiei, programul electronic de inregistrare online a planului de afaceri nepermitand inscrierea de doua ori a aceleiasi intreprinderi.

   g) admiterea in program se va face in ordinea punctajului obtinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala numarul de locuri de munca ce urmeaza a fi create in cadrul programului; achizitia de echipamente tehnologice; activitatea pe care acceseaza programul; curs de antreprenoriat; asociatul/administratorul este somer sau absolvent din anul precedent la data inscrierii la registrul comertului; data si ora inscrierii in program, in aceasta ordine. Dupa aceasta etapa, aplicatia electronica va genera un numar unic electronic pentru fiecare proiect, denumit numar RUE, adica numar in Registrul Unic Electronic.

Evaluarea planului de afaceri se realizeaza prin parcurgerea urmatoarelor etape:

   a) evaluarea planului de afaceri se face online de catre aplicatia software, care genereaza un punctaj pe baza criteriilor prevazute in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice. Punctajul minim acceptat este de 60 de puncte;

   b) verificarea administrativa si de eligibilitate, precum si verificarea veridicitatii si coerentei informatiilor inscrise in planul de afaceri, inclusiv a legaturii activelor achizitionate cu activitatile codului CAEN pe care se acceseaza programul, se vor efectua in conformitate cu prevederilor procedurii de implementare care se va aproba prin ordin al ministrului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.

   ART. 8

   (1)Contractarea si finantarea se realizeaza in conformitate cu prevederilor procedurii de implementare care se va aproba prin ordin al ministrului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. Contractarea se face anual in limita creditelor de angajament evidentiate in bugetul aprobat pentru anul respectiv al ministerului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat.

(2) Contractele pot contine clauze referitoare la modul de derulare a platilor.

(3) Finantarea planurilor de afaceri se face in ordinea punctajului obtinut, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finantare fiind de 60 de puncte din maximum 100 de puncte posibile;

   (4) Pentru platile efectuate in valuta, cursul valutar utilizat este cursul BNR valabil in ultima zi calendaristica a anului fiscal precedent;

(5) Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise inaintea incheierii contractului de finantare, nu sunt eligibile, cu exceptia cheltuielilor reprezentand consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului.
(6) Plata se face anual in limita creditelor bugetare evidentiate in bugetul aprobat pentru anul respectiv al ministerului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat. Pentru contractele semnate intr-un an in baza creditelor de angajament, plata se poate face in limita creditelor bugetare evidentiate in bugetul aprobat pentru anul respectiv si a creditelor bugetare pe anii urmatori pana la ultimul contract semnat.
  

  Prevederi referitoare la raportarea si monitorizarea ajutoarelor

   ART. 9
   (1) Prezenta hotarare instituie o schema transparenta de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis in cadrul programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevazute de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis.
   (2) In cazul in care legislatia Uniunii Europene in domeniul acordarii ajutoarelor de minimis se modifica, prevederile prezentei scheme de ajutor de stat vor fi modificate corespunzator.

   ART. 10
   Schema de minimis instituita prin prezenta hotarare nu intra sub incidenta obligatiei de notificare catre Comisia Europeana, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013. Schema se aplica pe intreg teritoriul Romaniei.
  
ART. 11
   (1) Raportarea si monitorizarea ajutoarelor acordate in baza prezentei se face in conformitate cu legislatia europeana si cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007.

   (2)Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat in calitate de furnizor de ajutor de minimis pastreaza evidenta detaliata a ajutoarelor acordate in baza schemei pe o durata de 10 ani de la data la care ultima alocare specifica a fost acordata in baza acestei scheme. Aceasta evidenta trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia europeana in domeniul ajutorului de stat.

   (3)Furnizorul are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate aflate in derulare si de a dispune masurile care se impun in cazul incalcarii conditiilor impuse prin prezentele norme metodologice sau prin legislatia nationala ori europeana aplicabila la momentul respectiv.

   (4)Furnizorul are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, in formatul si in termenul prevazut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel national.

(5)In cazul in care exista indoieli serioase cu privire la datele transmise de catre Furnizor, Consiliul Concurentei poate sa solicite date si informatii suplimentare si, dupa caz, sa ii solicite acestuia sa faca verificari la fata locului.

(6)Furnizorul informeaza in scris, prin intermediul notificarii de acord de principiu pentru finantare, operatorii economici beneficiari cu privire la pragul maxim al ajutorului si la caracterul de minimis al acestuia, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.

(7)Ajutorul de minimis se acorda dupa verificarea declaratiei pe propria raspundere a operatorului economic privind dubla finantare si a verificarii pe baza declaratiei pe propria raspundere a operatorului economic a respectarii regulii cumulului, precum si a faptului ca suma totala a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, pentru o intreprindere unica, asa cum este aceasta definita de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, nu a depasit plafonul de minimis de 200.000 euro si 100.000 euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost si ajutoarele de minimis nu pot fi utilizate pentru achizitionarea de vehicule pentru transport rutier de marfa.

   (8)Operatorii economici beneficiari de ajutor in cadrul programului vor tine o evidenta specifica a ajutoarelor primite conform schemei instituite prin prezenta hotarare, altor scheme de minimis si altor ajutoare de stat. Acestia sunt obligati sa arhiveze evidenta specifica si sa o pastreze pentru o perioada de 10 ani.

   (9)Monitorizarea si controlul beneficiarilor programului se va face procedurii de implementare a programului.

   (10)Reprezentantii institutiilor prevazute la art. 2 au dreptul sa verifice la sediul intreprinderii veridicitatea si conformitatea declaratiilor, activitatilor si cheltuielilor facute in cadrul programului.

   (11)Verificarea la fata locului vizeaza stadiul de realizare al planului de afaceri. In cazul in care, in urma controalelor efectuate sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constata ca beneficiarii au facut declaratii incomplete si/sau neconforme cu realitatea pentru a obtine subventie sau au schimbat destinatia acesteia ori se constata ca nu au fost indeplinite conditiile prevazute in contract si in procedura de implementare se recupereaza total ajutorul de minimis acordat, inclusive dobanda aferenta.

   (12) In cazul in care beneficiarul nu pastreaza timp de 3 ani, toate locurile de munca pentru care a primit punctaj si punctaj suplimentar, se recupereaza total ajutorul de minimis acordat, inclusive dobanda aferenta. Recuperarea se face conform prevederilor art. 25 din Ordonanta de urgenta nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996.

(13) Furnizorul are obligatia ca in conformitate cu prevederile art.29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr.437/2016, sa incarce in Registrul general al ajutoarelor de stat acordate in Romania (RegAS) masura de ajutor de stat ce face obiectul prezentului Ordin, in termen de 5 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a acestuia. Actul de acordare, platile, obligatiile de recuperare a ajutoarelor si rambursarea efectiva a respectivelor obligatii, aferente acestei masuri, se vor incarca in RegAS in termen de 7 zile lucratoare de la data semnarii actului sau a publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, respectiv de la data instituirii platilor, a obligatiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursarii efective a respectivelor obligatii.

Sursa foto: Shutterstock - Rawpixel.com

Abonează-te pe

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor
Alex Goaga
Alex Goaga scrie despre antreprenoriat, new media si IT&C de peste sase ani, visand (in timpul liber!) la viitoarele holograme portabile “tip Star Wars”. Pasionat de citit (benzi desenate printre altele) .

Te-ar putea interesa și:

Mai multe articole din secțiunea Start Up »Setari Cookie-uri F