Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Energiei şi Ministerul Finanţelor, la acţiuni generale, vor primi cele mai mari sume la rectificarea bugetară din luna august, conform proiectului publicat joi pe site-ul MF.

Pe de altă parte, vor avea diminuate creditele bugetare cu cele mai mari sume: Ministerul Afacerilor Interne (-559,3 milioane lei, per sold), ˜Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (-434,4 milioane lei), Ministerul Culturii (-275 milioane lei) şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (-151 milioane lei) per sold.

Potrivit notei de fundamentare, la Ministerul Finanţelor - Acţiuni Generale este prevăzută o creştere cu peste 9,330 miliarde de lei, din care:4 miliarde de lei dobânzi, un miliard de lei Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, 866,8 milioane lei contribuţia României la bugetul UE, peste 1,130 miliarde de lei Transferuri către întreprinderi în cazul schemelor de ajutor de stat, +2,283 miliarde de lei la Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pentru asigurarea sumelor necesare refinanţării proiectelor pentru beneficiari şi/sau continuării finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor europene.

La Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale se propune o suplimentare cu 5,25 miliarde de lei per sold.

"S-a suplimentat titlul "Asistenţă socială" cu +7,3 miliarde lei destinate drepturilor de asistenţă socială pentru familii şi copii, ajutoare pentru compensarea preţului la energie, indemnizaţii şi drepturi cu caracter reparatoriu, ca efect al măsurilor aprobate în acest an, concomitent cu diminuarea în principal a transferurilor între unităţi ale administraţiei publice (-370 milioane lei) şi a fondurilor pentru proiectele cu finanţare externă nerambursabilă aferente cadrului financiar 2014-2020 (-171,3 milioane lei) urmare a economiilor înregistrate la aceste titluri de cheltuieli", se precizează în nota de fundamentare a proiectului de rectificare bugetară.

De asemenea, creşterea veniturilor din contribuţii de asigurări sociale ale bugetului asigurărilor sociale de stat faţă de estimarea iniţială a determinat diminuarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat cu 1,94 miliarde de lei concomitent cu majorarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj cu suma de +418,7
milioane lei.

La Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene este prevăzută o creştere cu 2,719 miliarde de lei, per sold, fiind asigurate fonduri la cheltuieli de personal (+20 milioane lei), pentru derularea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (+1.850 milioane lei) şi pentru derularea proiectelor cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (+850 de milioane lei).

În ceea ce priveşte˜ Ministerul Sănătăţii, suma prevăzută va creşte cu 2,642 miliarde de lei per sold prin suplimentarea transferurilor acordate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate cu 3,277 miliarde de lei lei (din care 781,3 milioane lei pentru acoperirea deficitului în vederea asigurării serviciilor medicale şi a medicamentelor şi 2,496 miliarde de lei pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate) şi a transferurilor între unităţi ale administraţiei publice (+200 de milioane lei), concomitent cu diminuarea în principal a fondurilor pentru proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-542,0 milioane lei) şi a cheltuielilor cu bunuri şi servicii (-283,4 milioane lei) ca urmare a economiilor înregistrate la aceste titluri de cheltuieli.

De asemenea,˜ Ministerul Energiei va avea în plus 2,482 miliarde de lei, per sold. S-au asigurat fondurile necesare la cheltuieli de personal (+5 milioane lei), pentru finanţarea schemei de sprijin de compensare/plafonare preţuri energie electrică/gaze naturale (+2,5 miliarde de lei). În proiect se menţionează că s-au identificat economii la bunuri şi servicii (-1,1 milioane lei), alte transferuri (-20 milioane lei) şi cheltuieli de capital (-1,3 milioane lei).

Pentru Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii se propune un plus de 2 miliarde de lei, per sold, în vederea asigurării de sume suplimentare pentru subvenţii (+155,9 milioane lei), transferuri între unităţi ale administraţiei publice (+264,5 milioane lei), proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (+70 milioane lei), asistenţă socială (+100 milioane lei), proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (+49,1 milioane lei), alte cheltuieli (+2,3 milioane lei), proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (+950,9 milioane lei) şi pentru participarea la capitalul social al operatorilor economici aflaţi sub autoritatea ministerului (+411,3 milioane lei).

"Având în vedere execuţia cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la dobânzi (-0,6 milioane lei), la alte transferuri (-1,6 milioane lei), la active nefinanciare (-0,3 milioane lei), precum şi la ratele aferente creditelor externe (-1,6 milioane lei)", se arată în document.

˜ Ministerul Justiţiei va primi la rectificare 864,4 milioane lei per sold, în principal pentru asigurarea de sume suplimentare pentru plata drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti şi acte administrative (+1 miliard de lei) şi pentru finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (+60 milioane lei). Au fost identificate economii la bunuri şi servicii (-17,6 milioane lei), proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020 (-100 milioane lei), alte cheltuieli (-3 milioane lei) şi cheltuieli de capital (-75 milioane lei).

Potrivit notei de fundamentare, propunerea pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este de plus 716,3 milioane lei per sold, respectiv +450 de milioane lei pentru acordarea subvenţiei reprezentând ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură aferentă anului 2022, +100 de milioane lei reprezentând transferuri între unităţi ale administraţiei publice, +200 de milioane lei în vederea garantării creditelor contractate de producătorii agricoli şi +5,7 milioane lei cheltuieli de personal.

"Având în vedere execuţia cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului şi necesarul de finanţare până la finele anului, s-au identificat economii la bunuri şi servicii (-10 milioane lei), alte transferuri (-24,9 milioane lei) şi cheltuieli de capital (-4,5 milioane lei)", se menţionează în document.

Propunerea pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei este de 649,2 milioane lei, per sold, fiind astfel asigurate fonduri pentru derularea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (+700 milioane lei), pentru derularea Programului naţional de construcţii de interes public sau social (+700 milioane lei), pentru programele cu finanţare rambursabilă (+35 milioane lei) precum şi pentru achitarea dobânzilor (+0,2 milioane lei). S-au identificat economii la bunuri şi servicii (-1 milion lei), la subvenţii (-280 milioane lei), proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-500 milioane lei) precum şi la active nefinanciare (-5 milioane lei).

La Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului este prevăzută o sumă în plus de 648,3 milioane lei, per sold, la Secretariatul General al Guvernului de 241,5 milioane lei per sold, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării +203,5 milioane lei, Ministerul Public +201 milioane lei, per sold, Ministerul Economiei +125,6 milioane lei.

Ministerul Educaţiei va primi un plus de 57 de milioane lei, per sold, Ministerul Sportului 33,7 milioane lei, iar ˜ Academia Română o sumă de 13,9 milioane lei, pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului şi pentru finanţarea cheltuielilor unităţilor medicale din subordine.

Pe de altă parte, Ministerul Afacerilor Interne va fi pe minus la rectificare cu 559,3 milioane lei, per sold, fiind identificate economii la bunuri şi servicii (-30 milioane lei), la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-1,1 miliarde de lei), cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă (-5,4 milioane lei), active nefinanciare (-140 milioane lei).

"Se asigură sume suplimentare la transferuri între unităţi ale administraţiei publice (+50 milioane lei), la asistenţă socială pentru plata pensiilor militare de stat (+367,1 milioane lei) şi la alte cheltuieli pentru plata despăgubirilor în dosarul "Colectiv" (+299 milioane lei)", se precizează în document.

De asemenea, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor va avea un minus de 434,4 milioane lei, per sold, la rectificare. Se propune asigurarea sumelor reprezentând titluri executorii (+31,7 milioane lei), compensaţii reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii de păduri nu le recoltează datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice (+85,3 milioane lei), despăgubiri (+6,4 milioane lei) şi sume pentru Acordul de Împrumut BIRD 4835 "Servicii Municipale KFW"
(+2,7 milioane lei).

"În funcţie de gradul de execuţie şi de necesarul de finanţare până la finalul anului s-au identificat economii în sumă de -560,5 milioane lei, din care la titlul 20 "Bunuri şi servicii (-5,9 milioane lei), la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" (-500 milioane lei) şi la titlul 71 "Active nefinanciare" (-54,6 milioane lei)", potrivit notei de fundamentare.

Ministerul Culturii va avea diminuate creditele bugetare cu 275 de milioane lei. Având în vedere execuţia cheltuielilor bugetare pe primele 6 luni ale anului şi necesarul de finanţare până la finele anului s-au identificat economii în principal la transferuri între unităţi ale administraţiei publice (-184,8 milioane lei), bunuri şi servicii (-52 milioane lei), proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (-19 milioane lei), proiecte de investiţii finanţate din fonduri rambursabile (-17 milioane lei), active nefinanciare (-2,0 milioane lei).

De asemenea, ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificări pentru Programul "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023" conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

În ceea ce priveşte Serviciul de Telecomunicaţii Speciale se propune reducerea creditelor bugetare cu 151 milioane lei per sold, dar au fost asigurate fondurile necesare la cheltuieli de personal (+25 milioane lei) şi asistenţă socială (+0,1 milioane lei). Pe de altă parte, economiile identificate au fost la bunuri şi servicii (-14,5 milioane lei), la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (-121,6 milioane lei), precum şi la cheltuieli de capital (-40 milioane lei).

Potrivit proiectului, este prevăzută o reducere cu 146,9 milioane lei şi la Ministerul Finanţelor.

"Se propune alocarea suplimentară de sume pentru asigurarea plăţii drepturilor salariale până la finele anului (+46,0 milioane lei), pentru plata sumelor din titlurile de plată emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, conform legislaţiei în vigoare (+26,0 milioane lei) şi pentru plata majorărilor de capital la unele instituţii financiar-bancare internaţionale (+130 milioane lei). (...) s-au identificat economii la transferuri între unităţi ale administraţiei publice (-0,5 milioane lei), alte transferuri (-246,6 milioane lei), proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-1,8 milioane lei) şi active nefinanciare (-100 milioane lei)", se subliniază în nota de fundamentare.

De asemenea, proiectul mai prevede diminuarea creditelor bugetare la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (-84,1 milioane lei), Ministerul Afacerilor Externe (-67,1 milioane lei), Consiliul Superior al Magistraturii (-30,7 milioane lei) şi Curtea de Conturi (-23,8 milioane lei).

Sursa foto: Shutterstock

Abonează-te pe
9news.ro Promo

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor
Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate.

Te-ar putea interesa și:Mai multe articole din secțiunea Economie »


Setari Cookie-uri