Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a retras pe 17 septembrie autorizația de funcționare a Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance și a dispus promovarea cererii de deschidere a procedurii de faliment. Ca urmare, șoferii asigurați la City Insurance, care au un accident rutier în aceste zile sau care vor restituirea unei cote a primelor de asigurare achitate, vor fi nevoiți să se adreseze Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA). Citiți în continuare un ghid cu privire la întreaga procedură pe care trebuie să o urmați dacă vă aflați într-o asemenea situație.

Ce este un ”creditor de asigurare” în raport cu City Insurance?

În toate documentele oficiale cu privire la situația City Insurance, autoritățile vor menționa ”creditorii de asigurare” în raport cu societatea. În mod simplu spus, creditorii sunt românii care au o asigurare la City Insurance.

O explicație mai detaliată a persoanelor considerate oficial ”creditori de asigurare” în raport cu City Insurance puteți găsi mai jos. Astfel, un creditor este:

  • Persoana asigurată – persoana care are încheiat un contract de asigurare cu City Insurance S.A.;
  • Un beneficiar al asigurării – o terță persoană căreia City Insurance S.A. ar fi urmat să îi achite sumele cuvenite conform condițiilor prevăzute de contractul de asigurare, ca urmare a producerii riscului asigurat;
  • Persoana păgubită – persoana îndreptățită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă, inclusiv RCA, acoperit de către City Insurance S.A.. Se include în această categorie și asigurătorul îndreptățit în baza legii să recupereze de la City Insurance S.A. sume plătite propriului asigurat atunci când a acoperit prejudiciile produse acestuia de către un asigurat al City Insurance S.A.

Cui te adresezi dacă ești client City Insurance?

Pentru a proteja consumatorii de produse și servicii de asigurare, în România există Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), ca schemă de garantare în domeniul asigurărilor. Astfel, ”păgubiții” City Insurance se vor adresa Fondului. FGA are ca scop protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător persoană juridică română.

Retail jobs

Care este procedura prin care te poți adresa Fondului de Garantare a Asiguraților

Potrivit ASF, creditorii de asigurare nu trebuie să se adreseze instanțelor judecătorești pentru obținerea din disponibilitățile Fondului a sumelor cuvenite reprezentând despăgubiri/restituiri de primă, ei se vor adresa FGA cu o cerere de plată.

În urma analizării cererii de plată, FGA va emite o decizie de soluționare a cererii de plată. Creditorii de asigurări care nu sunt mulțumiți de această decizie (în sensul respingerii parțiale sau totale a cererii de plată) pot contesta, fiind astfel garantat dreptul de acces la justiție.

De asemenea, creditorii de asigurări care au daune avizate de City Insurance înaintea publicării deciziei ASF de retragere a autorizației de funcționare și constatare a situației de insolvență, dar pentru care asigurătorul nu a deschis dosarele de daună, precum și creditorii de asigurări care suferă o daună acoperită de un contract de asigurare încheiat cu City Insurance în intervalul de timp dintre decizia ASF și 90 de zile de la data pronunțării de către instanța judecătorească a hotărârii privind deschiderea procedurii falimentului societății, vor adresa o solicitare scrisă FGA pentru deschiderea dosarului de daună respectiv.

Citeste si:
ASF propune ca firmele de asigurări să plătească mai mult la FGA
ASF propune ca firmele de...

Falimentul City Insurance - Când mă adresez Fondului de Garantare a Asiguraților?

Orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva City Insurance, ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o asigurare valabilă, poate formula o cerere de plată motivată adresată FGA nu mai târziu de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior, sub sancțiunea decăderii din drept.

Pentru daunele avizate de City Insurance înainte de publicarea în Monitorul Oficial al României a Deciziei ASF nr. 1148/17.09.2021 și pentru care City Insurance nu a deschis dosarul de daună, FGA procedează la deschiderea acestui dosar, la solicitarea scrisă a petentului.

Citeste si:
FGA face primele plăți pentru despăgubirea asiguraților City Insurance
Fondul de Garantare face...

Cererea de plată privind acordarea restituirilor de primă, sau privind acordarea despăgubirilor/indemnizațiilor, se regăsește în normele ASF și pe pagina de internet a FGA – http://www.fgaromania.ro/.

În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei ASF nr. 1148/17.09.2021, FGA este în drept să efectueze plăti din disponibilitățile sale, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări.

Cui mă adresez dacă sunt asigurat City Insurance și fac accident / în caz de daună?

FGA se va ocupa de deschiderea dosarelor de daună, va întreprinde cele necesare pentru constatarea tehnică a avariilor, instrumentarea dosarelor de daună, precum și pentru avizarea lor din punct de vedere tehnic.

FGA vă va pune la dispoziție cererea-tip de deschidere a dosarului de daună pe care urmează să o completați și, de asemenea, vă va informa cu privire la documentele justificative care trebuie să însoțească această cerere. Informațiile vor fi disponibile pe pagina de internet a FGA. Cererea de deschidere a dosarului de daună (model) se regăsește în normele ASF și pe pagina de internet a FGA – http://www.fgaromania.ro/.

Citeste si:
Toţi asiguraţii cu poliţe de la City Insurance vor beneficia de...
Toţi asiguraţii cu poliţe de...

Falimentul City Insurance - Ce am de făcut pentru a recupera creanța de asigurare?

  • Pentru a recupera o creanță (despăgubire, indemnizație etc.) de la FGA, veți depune la FGA:
  • Pentru despăgubire/indemnizație: o cerere motivată de plată însoțită de documente justificative. Reprezentanții ASF vă recomandă să urmăriți informațiile disponibile la FGA pentru detalii.
  • Pentru recuperarea primelor plătite în avans, proporțional cu timpul rămas până la expirarea asigurării: o cerere de plată (cerere-tip) însoțită de documente justificative.

Cum trebuie formulată o cerere către Fondul de Garantare a Asiguraților?

Cererea trebuie să fie întocmită conform formularului (cerere-tip) pus la dispoziție de FGA pe pagina sa de internet. Cererea, completată și semnată, trebuie formulată în scris, în limba română și transmisă direct la sediul FGA, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin poștă electronică (e-mail) sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea și confirmarea primirii.

Citeste si:
Rezoluție de Anul Nou: Voi începe să investesc! Ce sfaturi au...
Ce sfaturi au managerii de...

Conținutul cererii trebuie să reflecte: natura creanței, momentul nașterii sale, cuantumul sumei pretinse, dacă există vreun privilegiu ori o garanție reală în ceea ce privește creanța, care sunt bunurile acoperite de asigurare. Cererea de plată se adresează în scris FGA (la sediu, prin poștă, prin poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului), în mod direct sau prin mandatar, anexând copia legalizată a înscrisurilor justificative referitoare la cuantumul sumelor solicitate.

Cererea de plată conține cel puțin următoarele informații: datele de identificare și de contact ale petentului și, dacă este cazul, ale mandatarului acestuia, cuantumul sumei solicitate, datele de identificare ale contractului de asigurare, și, dacă este cazul, ale dosarului de daună deschis de asigurător, modalitatea în care dorește să se efectueze plata.

Citeste si:
Cresc preturile la RCA? O clauza scumpa ar putea deveni obligatorie
Leonardo Badea, ASF:...

Dacă cererea de plată privește mai multe dosare de daună sau contracte de asigurare, potențialul creditor de asigurare anexează o evidență conținând datele de identificare și sumele aferente fiecărui dosar de daună/contract de asigurare, precum și orice documente relevante, dacă este cazul.

Care sunt documentele justificative de care am nevoie?

FGA vă va informa cu privire la documentele necesare deschiderii dosarului de daună, acestea fiind diferite în funcție de tipul de contract de asigurare și/sau de stadiul dosarului.

În cazul imposibilității prezentării acestor înscrisuri justificative în copie legalizată, se pot depune fie copii ale acestora, fie o declarație pe proprie răspundere în sensul susținerii acestor documente și a motivării imposibilității depunerii lor în copie legalizată. FGA va verifica evidențele preluate de la societatea City Insurance.

Dacă la analizarea cererii de plată adresată FGA, Fondul solicită creditorului de asigurare documente suplimentare, acesta trebuie să le transmită în termen de 30 de zile la FGA, în caz contrar cererea sa fiind respinsă. Dacă există motive temeinice ale petentului, acesta poate cere FGA prelungirea perioadei de timp necesare completării documentației și FGA va emite o decizie de suspendare a soluționării cererii de plată.

Care este suma cu care pot fi despăgubit dacă am fost client City Insurance?

Potrivit plafonului de garantare stabilit de lege, FGA poate asigura efectuarea plății în sumă de maxim 500.000 lei pentru fiecare creanță de asigurare (indiferent câte creanțe de asigurare are un creditor de asigurare).

Când primesc banii și cum se face plata?

În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei ASF de retragere a autorizației de funcționare și constatare a existenței indiciilor de insolvență a City Insurance, FGA poate începe efectuarea de plăți din disponibilitățile sale, pentru sumele cuvenite creditorilor de asigurări ai societății City Insurance. Plățile se efectuează după parcurgerea de creditorul de asigurări a procedurii administrative de plată, așa cum este prevăzută de legislația în vigoare.

Plata va fi efectuată în lei, pentru creanțele certe, lichide și exigibile, prin intermediul poștei (mandat poștal) sau a unei bănci autorizate de BNR, în limita plafonului legal.

Sumele plătite prin mandat poștal vor fi în limita unui plafon stabilit de ASF, acesta fiind în prezent de 5.000 lei. Dacă creanța respectivă este în valută, plata se poate face și în moneda creanței, prin deschiderea de conturi bancare corespunzătoare.

Cât timp sunt valabile contractele de asigurare?

Contractele de asigurare încheiate cu societatea City Insurance sunt valabile până la data la care intervine una dintre următoarele situații:

  • Data expirării menționată de contract;
  • Data denunțării contractului de asigurare de către asigurat printr-o notificare transmisă societății sau lichidatorului judiciar;
  • La data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, contractele/polițele de asigurare încheiate de asigurător încetează de drept în termen de 90 de zile. Decizia de denunțare este o decizie ce nu poate fi adoptată decât în baza propriei analize de oportunitate efectuată de către asigurat sau lichidatorul judiciar.

Contractele de asigurare facultativă sunt contracte între cele două părți – societatea de asigurare și asigurat, prin care au fost stabilite drepturile și obligațiile părților. Contractele pot conține clauze exprese privind denunțarea/rezilierea de către oricare dintre părți. În cazul în care astfel de clauze nu sunt cuprinse în contract, se aplică legislația aferentă. În România, noul Cod Civil prevede că un contract poate fi denunțat în termen de 20 de zile calculate de la data la care cealaltă parte primește notificarea privind denunțarea contractului.

De unde pot afla alte informații?

Consumatorii care au încheiat un contract sau o poliță de asigurare cu societatea City Insurance pot solicita informații la numerele de mai jos:

Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) – Strada Vasile Lascăr nr.31, sector 2, București office@fgaromania.ro și telefon: 021 201 10 60, fax: 021 201 10 61

De asemenea, consumatorii se pot adresa și ASF pentru informații și clarificări la numărul gratuit TELVERDE 0800 825 627(doar pentru consumatorii din România), la office@asfromania.ro și pe pagina Facebook a Autorității de Supraveghere Financiară Sursa foto: Shutterstock

Abonează-te pe

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor
Ionut Sisu
Ionuț Sișu scrie pentru Wall-Street.ro din anul 2011, iar în prezent ocupă funcția de redactor-sef adjunct . El și-a început activitatea în presă în 2007, în departamentul de limbă engleză al Mediafax monitorizare. În perioada 2008-2009, Ionuț a acoperit domeniile piețe de capital și finanțe personale în cadrul Business Standard, publicația de afaceri a trustului Realitatea-Cațavencu. După o scurtă perioada de timp în cadrul Corect...

Te-ar putea interesa și:


Mai multe articole din secțiunea Auto »Setari Cookie-uri