Prin intermediul acestui sistem, contribuabilii vor primi, în spațiul privat virtual, decontul de TVA pre-completat, până la data de 20 a fiecărei luni următoare încheierii perioadei fiscale. Ei vor fi obligați să verifice, să modifice și să completeze informațiile în decont, în conformitate cu situația fiscală reală, înainte de a semna și a depune electronic decontul.

Acest sistem poate facilita completarea și depunerea deconturilor, însă lipsa datelor privind tranzacțiile B2C (business-to-consumer), dar și numeroasele modificări pe care contribuabilii cu un număr semnificativ de tranzacții le realizează de regulă, vor genera multiple intervenții manuale, necesare pentru depunerea corectă și completă a deconturilor.

Decontul precompletat RO e-TVA conține date și informații privind operațiunile economice declarate de cãtre persoanele impozabile și transmise în sistemele informatice ale Ministerului Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscalã (RO e-Factura, RO e-Sigiliu, RO e-Transport, RO e-SAF-T, RO e-Case de marcat electronice, sistemul informatic integrat vamal).

Dupã primirea decontului precompletat RO e-TVA, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA vor verifica datele și informațiile precompletate în concordanțã cu operațiunile impozabile realizate și starea de fapt fiscalã. Indiferent de primirea decontului precompletat RO e-TVA, persoana impozabilã are obligația de a transmite decontul de taxã pe valoarea adãugatã pânã la termenul prevãzut de lege.

În situația în care dupã depunerea decontului de taxã pe valoarea adãugatã sunt diferențe semnificative între valorile precompletate prin intermediul decontului precompletat RO e-TVA și valorile completate de cãtre contribuabili, ANAF notificã persoana impozabilã prin SPV.
Sunt considerate diferențe semnificative valorile care depãșesc pragul de semnificație ce îndeplinește condițiile cumulative de minim 20% în cotã procentualã și o valoare absolutã de minim 1.000 lei, rezultate din compararea valorilor înscrise în rândurile din decontul de taxã pe valoarea adãugatã depus de persoana impozabilã, cu cele corespunzãtoare rândurilor din decontul precompletat RO e-TVA.

Dupã identificarea diferențelor semnificative, se va transmite formularul electronic de notificare „Diferențe operațiuni impozabile RO e-TVA” în Spațiul privat virtual, iar contribuabilul are obligația transmiterii formularului electronic denumit "Notã justificativã privind diferențe RO e-TVA prin mijloacele electronice, ca rezultat al verificãrilor realizate asupra diferențelor comunicate".

Suplimentar, prin același act normativ se reglementeazã faptul cã nefurnizarea sau furnizarea parțialã a informațiilor solicitate prin Nota justificativã privind diferențe RO e-TVA reprezintã indicator de risc fiscal privind nivelul de declarare al taxei pe valoare adãugatã. În funcție de nivelul riscului fiscal al persoanei impozabile, stabilit pe baza analizei de risc, aceasta poate face obiectul inspecției fiscale sau controlului antifraudã.

Decontul precompletat RO e-TVA nu constituie titlu de creanțã în sensul Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificãrile și completãrile ulterioare și nu genereazã obligații fiscale în sarcina persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

E-factura trece la nivelul următor. Finanțele vor ca firmele să încarce toate bonurile fiscale în sistemul ANAF

Se extinde utilizarea sistemului de facturare electronică și pentru tranzacțiile între afaceri și consumatorii finali (B2C), în mod opțional în perioada 1 iulie 2024 – 31 decembrie 2024 și obligatoriu începând cu 1 ianuarie 2025. În consecință, toate persoanele impozabile care emit facturi către consumatori vor trebui să le raporteze în sistemul RO e-Factura.

Vor fi exceptate de la obligația utilizării sistemului național privind factura electronică RO e-Factura persoanele impozabile care emit facturi pentru operațiuni care nu sunt supuse TVA-ului, sau sumele care nu se includ în baza de impozitare a TVA, conform Codului fiscal, pentru care nu există obligația emiterii unei facturi conform art. 319 din Codul fiscal, precum și misiunile diplomatice și oficiile consulare, Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiții, Comisia Europeană sau alte organisme internaționale, forțele armate ale statelor membre NATO, cu excepția situației în care acestea optează pentru utilizarea sistemului.

Asociațiile, fundațiile și agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori vor fi exceptați temporar de la utilizarea sistemului RO e-Factura până la 30 iunie 2025, în vederea adaptării la sistem. Aceștia vor avea posibilitatea de a opta pentru utilizarea sistemului înainte de această dată, devenind obligatoriu pentru toate aceste categorii începând cu 1 iulie 2025.

În cazul în care beneficiarii nu primesc facturile prin sistemul național RO e-Factura în termenul prevăzut, pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii plătite la momentul livrării/prestării, aceștia vor putea notifica organele fiscale competente.

Organele de executare silită, inclusiv executorii judecătorești și Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate vor avea obligația de a transmite facturile prin/în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura atunci când emit facturi în numele și în contul furnizorilor - persoane impozabile stabilite în România conform Codului fiscal, în situația în care furnizorul ar avea obligația de transmitere a facturilor prin sistem sau de raportare a acestora în sistem, și a organizării unui registru în care să figureze aceste organe de executare silită.

Bonul fiscal are cod QR, iar casele de marcat care nu pot tipări, trebuie înlocuite în 2 ani

Se reglementează înscrierea, la cerere, pe bonul fiscal, a codului de identificare fiscală, în locul codului de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, așa cum este prevăzut în prezent. Codul de identificare fiscală este o informație absolut necesară pentru generarea formularelor electronice precompletate cu informații disponibile în bazele de date ale ANAF, lipsa acestor date fiind de natură să impieteze asupra procesului de transformare digitală a serviciilor publice din domeniul fiscal.

Totodată, se stabilește obligația tipăririi pe bonul fiscal a datei și orei emiterii bonului, a numărului de identificare al bonului fiscal, precum și seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal și sub formă de cod QR, cu scopul de a facilita preluarea automată de date de către aplicații informatice, în vederea verificării de către contribuabili, inclusiv de pe dispozitive mobile, a realității emiterii, cu un aparat de marcat fiscalizat, a bonurilor fiscale primite de la operatorii economici, măsură care contribuie la combaterea evaziunii fiscale.

De asemenea, în situația în care, în urma testării la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, se constată că, din punct de vedere tehnic, nu este posibilă tipărirea sub formă de cod QR a datei și orei emiterii bonului fiscal, a numărul de identificare al bonului fiscal, precum și seriei fiscale a aparatului de marcat electronic fiscal, utilizatorii acestor aparate de marcat electronice fiscale au obligația de a se conforma dispozițiilor legale în termen de maximum doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Sursa foto: shutterstock