6. NYSE Euronext

6. NYSE EuronextNumar IPO-uri Q3 2012: 1

Valoare IPO-uri Q3 2012: 3 milioane euro

Numar IPO-uri Q3 2011: 8

Valoare IPO-uri Q3 2011: 65 milioane euro

5. Nasdaq OMX

5. Nasdaq OMXNumar IPO-uri Q3 2012: 2

Valoare IPO-uri Q3 2012: 54 milioane euro

Numar IPO-uri Q3 2011: 4

Valoare IPO-uri Q3 2011
: 60 milioane euro

4. Bursa din Luxemburg

4. Bursa din LuxemburgNumar IPO-uri Q3 2012: 4

Valoare IPO-uri Q3 2012: N/A

Numar IPO-uri Q3 2011: 4

Valoare IPO-uri Q3 2011: 136 milioane euro

3. Deutche Boerse

3. Deutche BoerseNumar IPO-uri Q3 2012: 5

Valoare IPO-uri Q3 2012: 26 milioane euro

Numar IPO-uri Q3 2011: 5

Valoare IPO-uri Q3 2011: 315 milioane euro

2. LSE Group

2. LSE GroupNumar IPO-uri Q3 2012: 14

Valoare IPO-uri Q3 2012:
4,3 miliarde euro

Numar IPO-uri Q3 2011: 29

Valoare IPO-uri Q3 2011: 1,16 miliarde euro


1. Bursa din Varsovia

1. Bursa din VarsoviaNumar IPO-uri Q3 2012: 26

Valoare IPO-uri Q3 2012: 14 milioane euro

Numar IPO-uri Q3 2011: 61

Valoare IPO-uri Q3 2011: 1,4 miliarde euro