Proiectul de lege privind acordarea de despagubiri pentru imobile nationalizate, avizat, in prima lectura, la nivelul Guvernului, are si un capitol distinct cu reguli de impozitare. Ce impozite vor fi si cum se vor face platile in retrocedari potrivit noului proiect.
Proiectul include si un capitol distinct cu reguli de impozitare, in care se arata ca acordarea punctelor stabilite prin decizia de compensare emisa pe numele titularului dreptului de proprietate, fost proprietar sau al mostenitorilor legali sau testamentari ai acestuia precum si realizarea creantelor asupra statului roman de catre persoanele fizice respective prin valorificarea punctelor sub forma achizitionarii de imobile la licitatia publica sau valorificarea punctelor in numerar nu genereaza venituri impozabile,, dar ca, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, veniturile obtinute de contribuabilii persoane fizice, persoane juridice si orice alte entitati, altele decat fosti proprietari, mostenitori legali sau testamentari ai acestora, din realizarea creantelor asupra statului roman prin valorificarea punctelor sub forma achizitionarii de imobile la licitatia publica sau valorificarea punctelor in numerar, sunt venituri impozabile, relateaza Mediafax.

"In cazul in care sunt realizate creante asupra statului roman prin valorificarea punctelor sub forma achizitionarii de imobile la licitatia publica, impozitul datorat se calculeaza, prin aplicarea unei cote de 85% asupra bazei impozabile. Baza impozabila reprezinta diferenta dintre valoarea punctelor acordate si pretul platit fostilor proprietari sau mostenitorilor legali sau testamentari ai acestora pentru achizitionarea creantei. In cazul in care din documente nu rezulta pretul platit fostilor proprietari sau mostenitorilor legali sau testamentari ai acestora pentru achizitionarea creantei, baza impozabila este valoarea punctelor acordate", se arata an document.

Persoanele in cauza au obligatia de a depune declaratia de impunere pentru venitul realizat la organul fiscal competent si de a achita impozitul in termen de 15 zile de la data eliberarii procesului verbal de adjudecare. Prin exceptie, inscrierea in Cartea funciara se face pe baza depunerii dovezii privind plata impozitului.

In cazul in care sunt realizate creante asupra statului roman prin valorificarea punctelor in numerar, in conditiile prezentei legi, impozitul datorat se calculeaza, prin aplicarea unei cote de 85% asupra bazei impozabile. Baza impozabila reprezinta diferenta dintre suma incasata si pretul platit fostilor proprietari sau mostenitorilor legali sau testamentari ai acestora pentru achizitionarea creantei. In cazul in care din documente nu rezulta pretul platit fostilor proprietari sau mostenitorilor legali sau testamentari ai acestora pentru achizitionarea creantei , baza impozabila reprezinta suma incasata.

Impozitul se calculeaza prin retinere la sursa, la momentul platii veniturilor de catre platitorii de venituri si reprezinta impozit final. Impozitul astfel retinut se vireaza la bugetul de stat in termen de 3 zile lucratoare de la data retinerii.

Platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.

Fostii proprietari de imobile nationalizate ale caror dosare au fost deja solutionate vor primi despagubiri in numerar in termen de cinci ani, nu de trei ani cum era prevazut intr-o varianta initiala, incepand cu ianuarie 2014, in transe anuale egale al caror cuantum nu poate fi sub 5.000 lei.

Procedura este introdusa in proiectul de lege privind acordarea de despagubiri pentru imobile nationalizate, avizat, in prima lectura, la nivelul Guvernului, in vederea angajarii raspunderii.

"Plata sumelor de bani reprezentand despagubiri in dosarele aprobate de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi precum si a sumelor stabilite prin hotarari judecatoresti, ramase definitive si irevocabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se face in termen de 5 ani, in transe anuale egale, incepand cu 1 ianuarie 2014", se arata in document.

Cuantumul unei transe nu poate fi mai mic de 5.000 de lei.

Persoanele indreptatite pot opta pentru returnarea dosarelor inregistrate la secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor catre comisiile locale de fond funciar in vederea restituirii in natura a terenurilor, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a legii. In termenul prevazut, pot opta pentru returnarea dosarelor la comisiile locale de fond funciar si persoanele care nu au valorificat titlurile de despagubire emise de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor.

Fostii proprietari ai caselor nationalizate care nu pot fi despagubiti in natura vor primi puncte in valoare nominala de un leu, raportat la valoarea casei, cu care vor putea achizitiona prin licitatie alte imobile sau le vor preschimba in bani, dar dupa 2017,in limita a 14% pe an din suma punctelor.

Ultima transa va reprezenta 16% din numarul punctelor acordate, astfel incat suma totala sa poata fi achitata intr-un interval de sapte ani, calculat din 2017.

Procedura este introdusa in proiectul de lege privind acordarea de despagubiri pentru imobile nationalizate, avizat, in prima lectura, la nivelul Guvernului.

In varianta initiala, cuantumul platilor in numerar care puteau fi obtinute dupa 2017 se ridica la maximum 10%.

Forma modificata a proiectului mai prevede ca, in cazul restituirii in natura a imobilelor, noul proprietar este tinut sa ramburseze valoarea imbunatatirilor necesare si utile aduse acestora. Pana la rambursarea valorii imbunatatirilor necesare si utile aduse imobilelor care se restituie, detinatorii acestora exercita dreptul de retentie cu privire la imobile.

Documentul stabileste ca imobilele preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist se restituie in natura si ca, in situatia in care restituirea in natura a imobilelor preluate abuziv in perioada regimului comunist nu mai este posibila, compensarea prin puncte, in valoare de cate un leu, este singura masura reparatorie in echivalent care se acorda.

In situatia in care titularul a instrainat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietatii, singura masura reparatorie care se acorda este tot compensarea prin puncte.

In vederea valorificarii punctelor acordate, se constituie Fondul national al terenurilor agricole si al altor imobile, administrat de Agentia Domeniilor Statului. Fondul national se constituie initial din terenuri agricole care nu fac obiectul restituirii in natura, aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului, afectate acordarii de masuri compensatorii, dar se poate completa cu alte imobile proprietate a statului, la propunerea institutiilor publice detinatoare.

Pana la data de 1 iulie 2014, Agentia Domeniilor Statului publica pe pagina de internet si transmite Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor lista imobilelor din Fondul national. Lista se completeaza cu imobilele care se transmit in proprietatea privata a statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului. Terenurile puse la dispozitia comisiilor locale in vederea finalizarii procesului de restituire, dar nerestituite fostilor proprietari pana la data de 1 ianuarie 2016 intra, de drept, in Fondul national si sunt afectate valorificarii punctelor acordate.

Pana la data de 1 ianuarie 2015, Comisia Nationala va face publica valoarea fiecarui imobil din Fondul national, asa cum rezulta prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrarii in vigoare a noii legi. Pentru imobilele trecute in Fondul national ulterior, valoarea se publica in termen de 30 de zile.

Punctele acordate prin decizia de compensare vor putea fi valorificate prin achizitionarea la licitatia publica nationala de imobile din Fondul national, incepand cu data de 1 ianuarie 2016, iar in termen de 3 ani de la primirea deciziei de compensare prin puncte, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2017, detinatorul care face dovada ca a participat la cel putin doua licitatii nationale de imobile poate opta pentru valorificarea punctelor si in numerar.

In acest sens, detinatorul poate solicita, anual, Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor emiterea unui titlu de plata pentru cel mult 14% (fata de 10% in varianta initiala) din numarul punctelor acordate prin decizia de compensare si nevalorificate in cadrul licitatiilor nationale de imobile, iar ultima transa va reprezenta 16% din numarul punctelor acordate.

Sumele se platesc de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere.

Punctele netransformate in numerar se pot valorifica in continuare in cadrul licitatiilor nationale de imobile.

Prin cereri de retrocedare se intelege notificarile formulate in temeiul Legii nr.10/2001, Legii fondului funciar nr.18/1991, Legii nr.1/2000, Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997, cererile de retrocedare formulate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor, dar aflate in curs de solutionare la entitatile investite de lege sau, dupa caz, la Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor.

Persoana care se considera indreptatita este cea care a formulat si depus, in termen legal, la entitatile investite de lege, cereri din categoria celor care nu au fost solutionate pana la data intrarii in vigoare a noii legi.

"Dispozitiile prezentei legi se aplica cererilor formulate si depuse, in termen legal, la entitatile investite de lege, nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si cauzelor in materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instantelor la data intrarii in vigoare a prezentei legi. De prevederile prezentei legi pot beneficia si persoanele care au pe rolul Curtii Europene a Drepturilor Omului cereri a caror analiza a fost suspendata in temeiul hotararii pilot pronuntata in cauza Maria Atanasiu si altii impotriva Romaniei", se arata in document.

Va fi instituit un termen de decadere de 90 de zile in care persoanele care se considera indreptatite pot completa cu inscrisuri dosarele depuse la entitatile investite de lege. Termenul curge de la data la care persoanei i se comunica in scris documentele necesare solutionarii cererii sale. Termenul poate fi prelungit la cererea scrisa a persoanei care se considera indreptatita sau a reprezentantului legal, prin decizia conducatorului entitatii investite de lege sau a persoanei imputernicite de catre acesta, o singura data, pentru o perioada de 60 zile, in situatia in care persoana care se considera indreptatita face dovada efectuarii unor demersuri privind completarea dosarului in raport cu alte institutii.

In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a legii, la nivelul fiecarei unitati administrativ - teritoriale se constituie, prin ordin al prefectului, Comisia locala pentru inventarierea terenurilor, iar in termen de 180 de zile de la data constituirii, comisia intocmeste situatia terenurilor agricole si forestiere, aflate in domeniul public sau privat al statului sau, dupa caz, al unitatii administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ– teritoriala. Pana la intocmirea situatiei centralizatoare se suspenda emiterea hotararilor de validare/invalidare de catre comisiile judetene de fond funciar, eliberarea titlurilor de proprietate, punerea in posesie de catre comisiile locale de fond funciar, precum si orice alte proceduri administrative in domeniul restituirii bunurilor.

In termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a legii, comisiile locale de fond funciar au obligatia de a centraliza toate cererile de restituire nesolutionate, in vederea stabilirii suprafetei de teren necesara in vederea finalizarii procesului de restituire.

Pana la data de 1 martie 2014, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara va realiza, pentru fiecare judet si la nivel national, situatia comparativa a cererilor si disponibilului de teren, iar comisiile locale si judetene de fond funciar au obligatia de a solutiona toate cererile de restituire, de a efectua punerile in posesie si a elibera titlurile de proprietate pana la data de 1 ianuarie 2016.

In situatia in care restituirea terenurilor agricole pe vechile amplasamente nu este posibila, dupa validarea intinderii dreptului lor de proprietate de catre comisiile judetene de fond funciar, fostului proprietar sau mostenitorilor acestuia li se va atribui alt amplasament, in urmatoarea ordine: pe terenurile din rezerva comisiei locale de fond funciar, pe islazul comunal, dupa schimbarea categoriei de folosinta a acestuia potrivit nevoilor autoritatii publice locale, pe terenul proprietate publica sau privata a statului, administrat pe raza unitatii administrativ-teritoriale de institute, statiuni de cercetare si alte institutii publice, pe terenul proprietate publica sau privata a statului, administrat de institute, statiuni de cercetare si institutii publice pe raza localitatilor invecinate, aflate in acelasi judet.

Pentru terenul aflat insa pe isazul comunal, categoria de folosinta si regimul juridic se pot schimba numai cu acordul populatiei cu drept de vot din unitatea administrativ-teritoriala, acord exprimat in urma organizarii unui referendum.

Atribuirea terenurilor de catre comisia locala se face in ordinea de inregistrare a cererilor initiale de restituire, cu respectarea stricta a ordinii categoriilor de teren.

In situatia in care pe raza unitatii administrativ-teritoriale nu exista teren forestier disponibil, reconstituirea dreptului de proprietate se face pe terenuri forestiere situate pe raza altor unitati administrativ–teritoriale din judet.

Cererile vizand restituirea terenurilor intravilane, agricole la data preluarii abuzive, formulate potrivit Legii nr. 10/2001, se solutioneaza cu respectarea limitei de 50 ha de proprietar deposedat, cu conditia ca aceasta suprafata sa nu fi fost restituita prin aplicarea legilor fondului funciar.

Entitatile investite de lege au obligatia de a solutiona cererile formulate potrivit Legii nr. 10/2001 inregistrate si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a noii legi si de a emite decizie de admitere sau de respingere a acestora, dupa cum urmeaza: in termen de 12 luni, entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar de pana la 2500 de cereri, in termen de 24 luni, entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar cuprins intre 2500 si 5000 de cereri; in termen de 36 luni, entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar de peste 5.000 de cereri.

Termenele curg de la data de 1 ianuarie 2014.

In vederea finalizarii procesului de restituire in natura sau, dupa caz, in echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist, se constituie Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor, care va functiona in subordinea Cancelariei premierului.

Documentul mai prevede ca, in cazul restituirii in natura a imobilelor, noul proprietar este tinut sa ramburseze valoarea imbunatatirilor necesare si utile aduse acestora. Pana la rambursarea valorii imbunatatirilor necesare si utile aduse imobilelor care se restituie, detinatorii acestora exercita dreptul de retentie cu privire la imobile.

In acelasi timp, persoanele care incheie tranzactii privind drepturi asupra imobilelor ce fac obiectul legilor de restituire vor fi obligate sa comunice Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, in termen de 5 zile, un exemplar al actului prin care s-a incheiat tranzactia, iar o copie va fi transmisa si Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

Abonează-te pe

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor
Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate.

Te-ar putea interesa și:

Setari Cookie-uri